Vis rapport for

Våre ressursgrupper

Vi har opprettholdt alle ressursgruppene gjennom 2023 uten å starte nye. Gjennom året har gruppene arbeidet ut fra de mandatene de har hatt fra før, bare i oppdatert form. På vei inn i 2024 gjennomgår vi flere av disse for å vurdere behov for justeringer.

I 2023 begynte Næringsforeningen et arbeid med å evaluere alle ressursgruppene og herunder vurdere mål og mandat for disse. I hovedsak har foreningen grupper som enten arbeider med konkret fag/tema eller har geografisk forankring. I tillegg har vi to nettverk – U40 og Women in business – som er svært operative. Et tredje nettverk var i 2023 under etablering: Nettverk for bærekraftsansvarlige.

Ressursgruppene i 2023 var:

Byutvikling og infrastruktur

Flere i arbeid

Grønn omstilling

Fagråd for vareeiere

Lillesand

Vest (Søgne/Songdalen)

Women in business

U40

Arbeidet som ble påbegynt i 2023 og sluttføres i løpet av første halvår 2024, er rendyrking av grupper inn mot konkrete tema og fag. Begrepet ressursgrupper går derfor ut og erstattes av fagråd. Nettverk forblir nettverk, mens de lokale gruppene blir lokalråd. Første del av denne endringen, ser vi i transport/logistikk, der vareeierne (importører, eksportører og produsenter av varer) ble samlet i en gruppe. I 2024 kommer en ren transport-gruppe.

Målet er å sikre enda bedre diskusjoner i fagrådene, som er relevant både for medlemmene i gruppa og det skal gi Næringsforeningens administrasjon verdifull forståelse av hva som er viktig for disse virksomhetene. Det vil derfor være aktuelt å opprette flere fagråd i 2024.

Back to Top