Vis rapport for

Våre samarbeidsrelasjoner

Et av Næringsforeningens mål er å gjøre Sørlandet sterkere. Det klarer vi kun ved hjelp av samarbeid.

Næringsalliansen

Næringsalliansen ble etablert høsten 2020, med støtte fra Agder fylkeskommune. Denne består av seks næringsforeninger og fem næringshager/innovasjonsselskaper lokalisert i Agder, og har til sammen over 3000 medlemsbedrifter. Disse bedriftene representerer ca 100.000 arbeidstakere.

Næringsalliansen fikk nylig tildelt ytterligere støtte fra fylkeskommunen på kr. 500.000,- for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024. Også Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner fra 2023 med kr. 200.000,- i årlig beløp for perioden 2023-2025. I de respektive søknadene utdypes valg av satsningsområder:

«Vei og infrastruktur har stor betydning for regionen, og for å få prosjekter realisert må vi holde trykket oppe. Grønne verdikjeder er viktige for å få grønne satsninger til regionen og for at Agder skal være del av det grønne skiftet. For å skape vekst og nye etableringer er vi avhengige av et positivt omdømme for regionen. Ved å lykkes på disse tre områdene vil Agder posisjonere seg som en felles bo- og arbeidsregion.»

Næringsalliansen består av følgende parter:

Arendal Næringsforening
Grimstad Næringsforening
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Sørlandsparken Næringsforening
Vennesla Næringsforening
Lister Næringsforening
Lindesnesregionens næringshage
Lister nyskaping
Pågang næringshage
Setesdal regionråd
Innoventus Sør

Kristiansand kommune/Business Region Kristiansand

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av. I 2022 har vi hatt et spesielt fokus på fornybar energi som posisjon for regionen, infrastruktur, tilgang på kraft og arealplaner samt arbeid med felles prosjekt Flere i arbeid.

Politisk ledelse

Vi har etablert regelmessige møter med politisk ledelse i Kristiansand, både med NiKRs administrasjon og i regi av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur der vi kan drøfte pågående saker. Vi har også tilsvarende møter med Agder fylkeskommune og med Agderbenken, men med lavere frekvens.

Region Kristiansand

Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de seks kommunene Birkenes, Lillesand, Iveland, Lindesnes, Kristiansand og Vennesla. Løpende kontakt politisk og administrativt i saker som vi har felles interesse av. I 2022 spesielt regional satsning på batteri, havvind og tilgang på kraft.

Agder Fylkeskommune

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, som Likestilt Arbeidsliv, Flere i arbeid og #vårtagder.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen har et utstrakt samarbeid. Vi gir innspill til UiAs strategi, samarbeider om EVU-tilbud og gjennom Felles løft-avtalen har vi ulike tiltak for å knytte næringslivet tettere til universitetet. Vi har også hatt studenter i praksis i Næringsforeningen.

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsforeningen og NHO samarbeider tett i saker knyttet til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk i regionen (blant annet vei og havn), reiseliv og det grønne skiftet (havvind, batteri etc).

Agdering

Strategisk relasjon for å kunne samarbeide om enkeltarrangementer samt utfylle hverandre på «Møteplassen» til det beste for begge parter. I 2022 arrangerte Agdering og Næringsforeningen/Næringsalliansen 2 «Topplederforum» og 2 «Teft for Næring».

Nordic Arena Sør

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter og da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Vipers Topphåndball

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

IK Start

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Andre aktører vi samarbeider tett med:

Kvadraturforeningen, GCE NODE, Visit Sørlandet med flere.

Sammen med Kvadraturforening/Gårdeierforening løfter vi frem saker som angår byutviklingen og avklarer hvilket nivå vi skal engasjere i. Klyngene har vi jevn kontakt med. I foregående år særlig GCE Node og Fremtidens havvind.

Deltakelse i eksterne styrer

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

Norges Handelskammerforbund

Agdering

Andre eksterne styringsorgan

Fylkesaksjonskomité, TV-aksjonen

Styringsgruppen for Likestilt Arbeidsliv

Strategisk råd for Bærekraftssenteret Kristiansand

Strategisk råd for fullriggeren Sørlandet

Styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft (SSL)

Flyplassutvalget

Andreas og K. Ludvig Endresens Legat

Unge Lovende stipend

Fair Play Agder

Advisory Board for UiA Handelshøyskolen

Back to Top