Vis rapport for

Prosjekter i 2022

Næringsforeningen arbeider til enhver tid med flere store prosjekter. Dette er de viktigste prosjektene vi arbeidet med i 2022.

U40

2022 var et spennende år for U40 – både som nettverk og ressursgruppe.

U40, som siden 2019 har vært egen ressursgruppe i Næringsforeningen, ble høsten 2022 også lansert som et nettverk for samfunns- og næringslivsengasjerte personer under 40 år –  etter idé fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Stavangerregionen, som har har tilsvarende nettverk. Formålet er å skape en møteplass for denne målgruppen med både faglig og relasjonsbyggende arrangementer – 6-8 aktiviteter i året. Deltakelse på arrangementer krever da medlemskap i nettverket.

Lanseringsfest

U40 hadde sin lanseringsfest for innføring av dette som et nettverk i september 2022 på Kick. Hele 190 deltakere var tilstede. Dermed et av de største arrangementene i regi av Næringsforeningen i 2022. Partnere, ressursgruppen og utvalgte foredragsholdere sa noen velvalgte ord fra scenen.

Samarbeidspartnere

U40 har fått på plass to gode og viktige samarbeidspartnere. DNB og PWC støtter prosjektet finansielt og markedsføres på alt av U40-arrangementer samt har deltakelse i ressursgruppen.

Medlemskap

Ved utgangen av 2022 nærmet nettverket seg 200 deltakere.

Pr 1.4.23 teller nettverket 219 medlemmer.

Tiden etter lanseringsfesten var preget av positivitet og medlemmene begynte å strømme til organisk og via litt betalt markedsføring i kjølvannet av eventet. Det er en god bredde i medlemsmassen, både i forhold til kjønn og alder. I tillegg har nettverket blitt attraktivt for personer som enten er hjemflyttere eller tilflyttere til regionen. De ser dette nettverket som en god mulighet til å treffe nye relasjoner og bli godt kjent.

Arrangementer i 2022

I 2022 ble det gjennomført 8 U40-arrangementer med både faglig og nettverksbasert innhold.

Styrekandidatene

Med inspirasjon fra lignende aktører rundt om i Norge har U40 etablert “Styrekandidatene”, et initiativ der Næringsforeningen søker 10-12 reelle styrer og kobler et tilsvarende antall styrekandidater; søkere som er medlemmer, med mål om styreerfaring uten å bli skrevet formelt opp i styret. Høsten ble brukt på markedsføring, utvelgelse og etablering av konseptet og programmet fikk totalt 41 søkere. Et spennende initiativ og konkret pay-off for U40-medlemmer med kickoff januar 2023.

Ressursgruppen

Det ble gjennomført syv ressursgruppemøter i 2022. I ressursgruppen sitter:

Leder: Maiken Græsli McNeill, Salgs- og markedssjef (SmartOrg)
Martine Holth Rønneseth, Manager (PwC)
Tina Abrahamsen, Rådgiver (Kristiansand Business Region)
Tone Kvåle, Investeringsanalytiker (Skagerak Maturo)
Brage Skånøy, Prosjektleder (Elkem Technology)
Knut Lindland, Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling (Agder fylkeskommune)
Alexander Salveson Nossum, Innovasjon og Digitaliseringsansvarlig (NorKart)
Fabia Rebecca Mix, Strategi og Compliance, Analytiker/Prosjektleder (Sparebanken Sør)
Christian Arntzen, Kundeansvarlig, Corporate Banking Sørlandet (DNB)
Lotte Blom van der Male Salgs- og markedskonsulent (Næringsforeningen)

Mandat

U40 skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 40 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere.

WiB

Et forretningsnettverk for kvinner med lederansvar i dag eller ambisjoner om å få det

Nettverket drives av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og ble etablert i mars 2017, etter inspirasjon fra Gro-nett i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Ved utgangen av desember 2022 telte WiB 348 medlemmer. Det er et rekordhøyt antall, og mye av rekrutteringen skjer via «jungeltelegrafen». Cirka 85 prosent av medlemmene får medlemsavgiften dekket av arbeidsgiver. Hovedtyngden av medlemmene er i aldersgruppen 38-50 år, en klar majoritet er fra privat sektor, men også ansatte fra offentlig sektor. Noen toppledere, flest mellomledere samt ansatte med fagansvar. Mange av medlemmene i nettverket er tilflyttere til regionen, eller tilbakeflyttere.

WiB har holdt sju arrangementer i 2022, med til sammen 467 deltagere.

WiBs strategi er å jobbe for bedre likestilling i næringslivet for å sikre attraktivitet og godt omdømme i landsdelen.

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold.

Formål

  • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes (i styrer og ledelse).
  • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
  • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, styrke kompetansen.
  • Nettverksbygging og forretningsutvikling

I 2022 startet vi på vår fjerde runde med mentor- og lederutviklingsprogram, ledet av Heidi Minde i Å Energi og Stella Development. Første samling i desember 2022.

15 menteer er tatt opp og matchet med hver sin mentor, menteene skal delta på 4 lederutviklingssamlinger gjennom 2023 og programmet avsluttes i november 2023.

Et bredt spekter av ledertalenter og toppledere fra hele Agder, både offentlig og privat sektor er representert. Svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på sist runde av mentorprogrammet, som ble avsluttet januar 2022.

For den fjerde runden i programmet har vi koblet på en masterstudent i statsvitenskap og ledelse fra UiA som skal intervjue tidligere deltagere og nåværende deltagere for å spørre om utbytte, mål, verdi, erfaringer osv.

WiB har 4 samarbeidspartnere i 2022, som bidrar med faglige og økonomiske ressurser inn i nettverket:

KPMG, Hennig-Olsen Is, Knowit Sør, Sparebank 1 SR-bank, Agder fylkeskommune.

Styringsgruppen i WiB

Vibeke Holm Ruud, daglig leder i Aquarama.
Marit Sæther, daglig leder i Mindo.
Jorunn Gislefoss, fakultetsdirektør for teknologi- og realfag ved UiA.
Nina Torjesen, leder for digital transformasjon og innovasjon i Knowit Sør.
Adriana Ruiz, rådgiver ved UiA (gikk ut desember 2022).
Tina Abrahamsen, næringsrådgiver i Business Region Kristiansand.
Helle I. Mellingen, rådgiver i avdeling for bærekraft utvikling i Agder fylkeskommune (gikk ut sommeren 2022).
For Næringsforeningen, Ingrid Michalsen.

Flere i arbeid

Ressursgruppen Flere i arbeid ble etablert høsten 2020, som følge av Oppgaveutvalgets arbeid som tydeliggjorde omfanget av utenforskap i regionen. Gruppen består av 9 næringslivsledere, som alle har et brennende engasjement for å få flere inn i arbeidslivet. Gruppen er næringslivets talerør inn i det regionale partnerksapsprogrammet Flere i arbeid, sammen med Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Nav Agder og UiA.

Ressursgruppen jobber for å få utfordre systemene som hindrer arbeidsdeltakelse og ser spesielt på næringslivets rolle i å få flere i arbeid. Ressursgruppens tre hovedsatsninger er å jobbe for 1) fleksibel kvalifisering, 2) konkrete verktøy for rekruttering og inkludering og 3) mobilisering i næringslivet.

I løpet av 2022 har ressursgruppen innhentet kunnskapsgrunnlag via intervjuer og utviklet modeller for arbeidsinkludering som nå skal testes ut. Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt prosjektmidler til å utvikle piloten Bedriftspakken: 5 steg til en ny kollega – som er et verktøy utviklet av og for bedrifter, sammen med NAV, for å gjøre det enklere og mer forutsigbart å rekruttere blant dem som står utenfor arbeid. I desember startet også piloten Ung start på Elkem, som utforsker muligheter for tilpasset kvalifiseringsløp ute i bedrift. Det har blitt arrangert 5 møter med mangfold på agendaen, med 200 deltakere totalt.

Gjennom ressursgruppens arbeid og prosjekt i Flere i arbeid har Næringsforeningen utviklet et tettere samarbeid med NAV, fag- og yrkesopplæring v/ fylkeskommunen og kommunen for å jobbe for at bedrifter har tilgang på arbeidskraft og flere kommer ut i arbeid.

Ressursgruppen

Hege Gabrielsen, PwC (ressursgruppeleder)​
Hege Nilsen Ekberg, Egde Consulting ​
Jan Berhus, Brandsdal Group​
Randi Granvold, Advokatfirma Tofte ​
Ole Falck Hansen, Nekkar ​
Rolf Michalsen, Qualified Professionals​
Kjetil Grødum, Arkivet/Plattform ​
Lene Merethe Liodden, MIL og NEW ​
Kristin Frigstad, Thon Hotel ​
Helena Frustøl Andås og Rune Byremo, Næringsforeningen

K14

Kraftsenter for innovasjon og vekst i Kvadraturen

K14-prosjektet ble første gang startet i 2020, som et samarbeid mellom Sørlandets kompetansefond, Moment Holding og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Målet var å kraftsamle det entreprenørielle økosystemet i regionen under ett og samme tak, tilsvarende det man gjør i en rekke andre norske, og utenlandske, byer. Næringsforeningen var den første leietager til å signere i bygget.

2022 ble innledet med nye runder med korona-restriksjoner og innstramminger, og ble deretter etterfulgt av en krig i Ukraina. Begge disse hendelsene har påvirket K14-prosjektet, naturlig nok. Aktørene i økosystemet som har vært tilknyttet ressursgruppen i prosjektet, har også vært avventende, og hele byggets fremtid har man vært i tvil om. Ville man få inn nok aktører til å realisere byggingen av K14? De opprinnelige planene hadde innflytting i Q1 2024. Hva nå?

Samtidig fikk arbeidsgruppen i prosjektet, tidlig på forsommeren, klare signaler på at utbyggerne jobbet med to store bedrifter som var aktuelle for bygget. Vi har hele veien holdt aktørene i ressursgruppen jevnlig oppdatert om hvordan utbyggerne jobber, og kommunisert til begge parter at vi har hatt som mål å stå klare til å finne en løsning for økosystemet i K14.

Studietur til Århus

I oktober 2022 dro representanter fra ressursgruppen til Århus, og gründer-møter-investorer-eventet Slush´D. Dette var en veldig nyttig tur, på flere måter, ikke minst for å holde trykket blant aktørene i økosystemet oppe. Da nyheten om at Å Energi og Telia flytter inn i K14 ble sluppet, like før jul 2022, skjøt aktiviteten i prosjektet virkelig fart.

Behovet for å samle miljøer som har utbytte av tettere samarbeid i et og samme bygg, oppleves som viktig for aktørene i økosystemet. Det har også blitt svært godt mottatt blant aktørene i ressursgruppen at det er nettopp Å Energi og Telia som flytter inn. Det er to spennende bedrifter, som bidrar til nye og flere kontorarbeidsplasser i Kvadraturen, og som representerer morgendagens teknologi og industri.

Å Energi og Telia inn

I slutten av 2022 begynte arbeidet med å tegne ut konkrete løsninger for aktørene i økosystemet i K14. Vi hadde nå oversikt over hvor mye areal som var tilgjengelig, og hva Telia og Å Energi la beslag på.

Vi har fortsatt sterk tro på viktigheten av å skape et miljø som kan tiltrekke ny arbeidskraft til regionen, verdien i å være samlet under ett tak for å jobbe smartere sammen, mot et felles mål: Å løfte regionen. Skape vekst. Bygge identitet og merkevare. Tilrettelegge for nye arbeidsplasser, bidra til å trekke flere kloke hoder til regionen og skaffe nye investeringer til landsdelen vår.

Avgjøres i 2023

Vi har reflektert over om det kunne være andre hus og bygg som hadde egnet seg for å huse miljøet vi forsøker å samle i K14. Vi har også fått inn et annet konkret forslag. Skeie Eiendom meldte seg på banen og tegnet ut et forslag i Slottsquartalet, hvor det også skal bygges en ny 6. etasje i 2023/2024. Forslaget ble presentert for ressursgruppen, men forkastet. «Det er K14 som er det mest interessante. Det gir oss mulig til å skape noe nytt i et nytt bygg, det har en mer sentral beliggenhet, og helt andre dimensjoner» ytret flere i gruppen rundt bordet.  K14 er også konkurransedyktige på pris, og her har vi jobbet mye for å finne gode løsninger. Det fordrer like fullt at aktørene er med på ideen om mer deling av møterom og arealer, cellekontorer til alle er det ikke plass til.

Felles Løft-avtalen

Næringslivet i hele Agder, representert ved Næringsalliansen, som er et formelt samarbeid mellom landsdelens næringsforeninger og næringshager, jobber tett med UiA om økt kontakt mellom studentene og næringslivet i regionen.

Felles Løft-avtalen ble signert av NHO Agder, UiA og Næringsalliansen i 2021, og er en avtale som går tilbake til 2017.  Den skal bidra til samarbeid om utdanning og kompetanseheving i regionen, ved å knytte tettere kontakt mellom UiA og regionens næringsliv. Blant annet ved å synliggjøre praksisordningen for studenter i bedriftene, muligheten for å få studentene til å skrive oppgaver i bedriftene, samt bidra til å videreutvikle EVU-tilbudene på UiA tilpasset næringslivets behov.

Gjennom 2022 har vi, i samarbeid med Klimapartnere Agder, bidratt til å rekruttere deltagere til EVU-tilbudene «Bærekraftsrapportering (ESG) og nye rammebetingelser» og «Bærekraft og lønnsomhet».

Vi har jevnlig dialog med særlig UiA handelshøyskolen knyttet til skreddersydde EVU-kurs som kan rettes mot næringslivet, i tillegg til å løfte UiAs kompetanse inn på våre arenaer, blant annet gjennom møteserien Lederens kompass.

I tillegg har vi jevnlig dialog med representanter fra ledelsen ved UiA knyttet til hvordan vi kan videreutvikle Felles-Løft-samarbeidet i 2023.

Karrierespranget

Næringsalliansen, UiA, Kristiansand kommune og Grimstad kommune har gått sammen om prosjektet Karrierespranget, etter inspirasjon fra et lignende prosjekt i Trondheim: Workation.

Målet er å sette studenter i kontakt med relevante jobber hos bedrifter i regionen. Hensikten er å la så mange som mulig av studentene på universitetet få en «fot innenfor» hos næringslivet her, som enten gjør det enklere for dem å få seg jobb her etter studiene, eller relevant arbeidserfaring, som igjen kan bidra til positiv omtale av landsdelen.

Tanken er å kjøre en pilot av prosjektet sommeren 2023 og 2024.

Lillesand

Næringsforeningen har i 2022 videreutviklet og styrket arbeidet med og for våre medlemmer i Lillesand. Våre frokostmøter på Fiven, ASKO og ett i samarbeid med Sparebanken Sør samlet mange medlemmer fra hele regionen. Julelunsjen var fulltegnet.  Vi har videreført områdemøter blant annet i Høvåg. Det ble også avholdt WiB samling i Lillesand med god deltagelse fra både Lillesand og Kristiansand. Deltagelsen på Hagefesten var også god.

Samarbeidet med Håndverkerforeningen, Handelsstanden og Lillesand senter  har vært tett og godt. Vårt initiativ til økt samhandling blant reiselivsbedriftene er videreutviklet og styrket med eget prosjektstyre der også Visit Sørlandet er representert. Ressursgruppe Øst med representanter for Gitmark, Gorines, Lillesands Sparebank, Sparebanken Sør, Lillesand Hotel Norge, Grandal, Handelsstanden og Håndverkerforeningen har hatt 4 møter.

Næringspolitisk har vi arbeidet tett med politisk og administrativ ledelse i kommunen. Parkeringsløsning sentrum, utskipningshavn for håndverkerne og kapasitet på strømnettet langs E18 mellom Lillesand og Kristiansand har vært langsiktige og krevende prosesser. Behov i Lillesand er på en god måte også blitt løftet frem i høringsuttalelser der Næringsforeningen har uttalt seg regionalt.

Vi har ved utgangen av 2022 100 medlemmer som har sin hovedaktivitet i Lillesand.

Back to Top