Vis rapport for

Styreleder har ordet

2022 var forventet å bli første normalår etter to ekstraordinære pandemiår, men i stedet ble det preget av krigen i Ukraina og ettervirkningene av pandemien.

Galopperende kostnadsøkninger, strømpriser vi ikke har sett maken til tidligere, og historisk høy inflasjon både i Norge og internasjonalt, er noe av det som har truffet næringslivet hardt også i vår region.

I året vi har lagt bak oss, har vi også for alvor begynt å merke konsekvensene av den grønne omstillingen. Det er gledelig at det satses tungt på grønne industrier i vår region. De enorme investeringene innen fornybarsektoren, med havvind, batteri, hydrogen og biozin for å nevne noe, vil prege regionens næringsliv i tiårene som kommer.

Samtidig ser vi at målkonfliktene i det grønne skiftet skjerpes. Spesielt hva angår forholdet mellom vekst, utvikling og nye etablering på den ene siden, og klima, natur og miljø på den andre siden. Det er viktig å finne forhold som ivaretar utvikling av regionen samtidig som klima og miljø bevares. Vi må i praksis klare å leve med at videre industriell utvikling i det grønne skiftet, krever arealer til industri, strømproduksjon og –distribusjon, veier og boliger. Agder har store muligheter, men få innbyggere. Vi må ha areal nok til å sikre vekst i innbyggertall utover landsgjennomsnittet.

Det er mye oppmerksomhet på grønn bærekraft, mens fokus på den økonomiske og den sosiale dimensjonen, er like viktig for å sikre videre vekst. Arbeidskraft og kompetanse vil i større grad være knapphetsfaktorer framover, det må derfor være attraktivt for både næringsliv og innbyggere å etablere seg her. Vi har allerede langt på vei lykkes med dette. Regional analyse fra Telemarksforskning viser at Kristiansandsregionen har hatt 34,2 prosent vekst i arbeidsplasser siden 2000, noe som legger regionen på en åttende plass nasjonalt. Kristiansandsregionen rangeres som nr. 5 av 73 angående bostedsattraktivitet.

Det regionen trenger aller mest, er folk. Vi må tiltrekke oss arbeidskraft for å stå i de utfordringene som alle kommuner kommer til å møte, og for å utnytte utviklingspotensialet vi har. Helt fra barneskolealder bør barn og ungdom bli vist mulighetene i regionens næringsliv. Studenter som kommer hit, må ønske å bli. Knutepunktet U40 i Næringsforeningen har som mål å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere. Karrieresprang (relevante sommerjobber for studenter) og styrekandidatprogrammet er andre eksempler som skal bidra til å tiltrekke og beholde ung arbeidskraft.

Vi er en liten region. Mange har opplevd det vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Næringsforeningen har gitt en klar oppfordring om å utlyse alle stillinger. Vi har også større utfordringer med utenforskap og lav yrkesdeltakelse enn andre regioner. Næringsforeningens prosjekter med Flere i arbeid og Likestilt arbeidsliv er tiltak som søker å gjøre noe konkret for å bedre dette. Med de satsingene som regionen står foran, har vi ikke råd til at noen står utenfor. En av fordelene med å være en liten region er korte beslutningsveier. Vi kjenner hverandres bedrifter, kommunene og fylkeskommunen, og det er lett å nå fram til politikere, universitet og høyskoler. Dette bør vi utnytte til vår fordel.

Kristiansand er regionhovedstad og motor for regionen. Kommunens attraktivitet er avgjørende for hele Agder. Vi opplever en region som heier på hverandre og snakker med felles stemme i de viktigste sakene. Gjennom Næringsalliansen samarbeider 11 næringsforeninger og næringshager i regionen om felles regionale næringspolitiske saker.

Med sine 1200 medlemmer er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen en av landets største næringsforeninger. Den årlige medlemsundersøkelsen viser at medlemmenes totaltilfredshet holder seg på samme nivå som i 2021. Vi ser også at nettverk er svært viktig for medlemmene, og hele 75 prosent opplyser at de er medlem for å bygge nettverk og skape nye relasjoner.

Gjennom høsten 2022 hentet vi inn over 600 innspill til vårt strategiarbeid, som ledet ut i en strategi for perioden 2023-2025 med vekt på to hovedområder:

  • Hvordan kan vi skape nye og flere arbeidsplasser på Sørlandet, slik at vi sikrer økonomisk vekst, tilgang til kompetanse og konkurransekraft for landsdelen?
  • Hvordan kan vi øke attraktiviteten til Sørlandet som arbeidsregion?

Næringslivet skaper arbeidsplassene regionen trenger for å utvikle seg videre. Næringsforeningens rolle er å være en bidragsyter og tilrettelegger for regionens næringsliv. Vi skal reise næringspolitiske saker og bygge omdømme. Vi skal være en motor for vekst og utvikling i regionen, en kraft som samler næringslivet og skaper møteplasser for å bygge gode relasjoner og gjøre business. Alt rettet mot det overordnede målet – å gjøre Kristiansandsregionen til Norges mest attraktive bo- og næringsregion!

Back to Top