Vis rapport for

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen er landets fjerde største næringsforening, og ved utgangen av 2022 hadde vi 1204 medlemmer i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christianssands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garmann Johnsen. 156 år senere, i 2004, ble Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening fusjonert sammen og Næringsforeningen var et faktum.

Næringsforeningen har medlemmer fra Kvinesdal i vest til Tvedestrand i øst.

Visjon

Vi skal bli Norges mest attraktive bo- og næringsregion.

Virksomhetsidé

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling samt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion.

Våre verdier

Pålitelig

Som betyr at vi er åpne, ærlige og til å stole på. Vi kan våre saker og baserer vårt arbeid og vår kommunikasjon på fakta fremfor synsing.

Samlende

Som betyr at vi er inkluderende og involverende. Vi lytter, mener, setter agendaen og staker ut kursen for å oppnå reell innflytelse med og for fellesskapet. Sammen står vi sterkere.

Handlekraftig

Som betyr at vi tar initiativ, er uredde, offensive og får ting gjort. Vi er ydmyke og stolte av vår rolle og vårt mandat, og er en synlig, tydelig og effektiv påvirker og pådriver i utviklingen av vår region.

Miljøfyrtårn

Næringsforeningen er har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2015, og har siden blitt resertifisert i 2018 og 2021. For 2022 har vi levert statusrapport som måler oss på omsetning, HMS, energiforbruk, transport og avfallsortering. Ut fra dette kan vi ta ut vårt klimaregnskap som viser at Næringsforeningens klima fotavtrykk er 9,73 tonn Co2 utslipp for 2022.

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter, som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet. Høsten 2020 inngikk Næringsforeningen og Likestilt arbeidsliv avtale om sertifisering. Avtalen forplikter Næringsforeningen til å arbeide aktivt og målrettet for å øke likestilling og mangfold internt i egen virksomhet, men også gjennom foreningens aktiviteter utad.

Som en samarbeidspartner til Likestilt arbeidsliv siden oppstarten av prosjektet i 2016, ønsker Næringsforeningen selv å gjennomføre sertifiseringsordningen og sette arbeidet med likestilling og mangfold i system i egen virksomhet. Næringsforeningen ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv høsten 2021, og planlegger resertifisering i 2024.

En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft, som uttalt mål i strategien vår.

Styret i 2022

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer inkludert styreleder og nestleder. De velges av generalforsamlingen. I tillegg er det en observatør fra de ansatte, valgt av administrasjonen. Høsten 2022 lanserte Næringsforeningens U40-nettverk programmet «Styrekandidatene». Her er 12 unge kandidater tilbudt plass i ulike styrer, uten formelt ansvar. Næringsforeningen har selv en kandidat i sitt styre.

Styret ved utgangen av 2022 består av:

 • Styreleder Jill Akselsen (Norgesgruppen)
 • Styremedlem/nestleder Anne Grethe Knudsen (Lillesands Sparebank)
 • Styremedlem Tom Chr. Bredesen (Skeie Eiendom)
 • Styremedlem Bernt Inge Øhrn (Survitec Maritime Protection)
 • Styremedlem Anne Fraser Brøvig (Hansen & Co AS)
 • Styremedlem Terje Jochumsen (Gumpens Auto AS)
 • Styremedlem Gøril Hannås (UiA)
 • Styremedlem Katja Lehland (Elkem)
 • Styremedlem Robin Hansson (Vianode)
 • Observatør/styresekretær Anne Marit Thomassen
 • Observatør/Styrekandidat U40 Sophie Kleiva (KnowIt)

Administrasjonen 2022

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 13 medarbeidere, hvorav 3 var innleid (2 på prosjekt og 1 i vikariat). Vi har i 2022 hatt 3 masterstudenter fra UiA i praksisplass gjennom året (2 på våren, 1 på høsten), en trainee fra Trainee Sør og en ungdom fra Varodd i praksisplass på prosjekt Flere i arbeid.

Endringer i organisasjonen i 2022:

 • Håkon Repstad begynte i jobben som ny kommunikasjonsansvarlig 1. juni
 • Andrea Bang ble engasjert som vikar/ekstra ressurs som arrangementskoordinator fra 31.1 og ut året (60-80% stilling).
 • Rune Byremo ble fra 1.12 engasjert som prosjektkoordinator for Flere i arbeid (2-årig prosjekt, finansiert av Kristiansand kommune).
 • Gunnar Kulias engasjement i en 40% stilling som prosjektleder for arbeidet i Lillesand ble forlenget med 1 år (ut 2022).

Næringsforeningens sykefraværsprosent for 2022 var på 12,75%. En langtidssykemelding i en liten administrasjon går utover sykefraværsprosenten, og bidrar sterkt til at vi ikke nådde målet vi satt oss på 3,5%.

Likestillingsredegjørelse 2022

For å sette arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering i system i egen virksomhet har vi utarbeidet en likestillingsredegjørelse for 2022.

Likestillingsredegjørelse Næringsforeningen i Kristiansandsregionen_arbeidsdokument_2022

Back to Top