Vis rapport for

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen er landets fjerde største næringsforening, og ved utgangen av 2023 hadde vi 1219 medlemmer i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen er landets fjerde største næringsforening, og ved utgangen av 2023 hadde vi 1214 medlemmer i regionen. 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christianssands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garmann Johnsen. 156 år senere, i 2004, ble Industriforeningen, Kristiansand Handelskammer og Kristiansand Handelsstandsforening fusjonert sammen og Næringsforeningen var et faktum. Næringsforeningen har medlemmer fra Kvinesdal i vest til Tvedestrand i øst. 

Visjon 

Vi skal bli Norges mest attraktive bo- og næringsregion. 

Virksomhetsidé 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling samt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion. 

 

Våre verdier

 

Pålitelig 

Som betyr at vi er åpne, ærlige og til å stole på. Vi kan våre saker og baserer vårt arbeid og vår kommunikasjon på fakta fremfor synsing. 

Samlende 

Som betyr at vi er inkluderende og involverende. Vi lytter, mener, setter agendaen og staker ut kursen for å oppnå reell innflytelse med og for fellesskapet. Sammen står vi sterkere. 

Handlekraftig 

Som betyr at vi tar initiativ, er uredde, offensive og får ting gjort. Vi er ydmyke og stolte av vår rolle og vårt mandat, og er en synlig, tydelig og effektiv påvirker og pådriver i utviklingen av vår region. 

 

Miljøfyrtårn 

Næringsforeningen er har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2015, og har siden blitt re-sertifisert i 2018 og 2021. For 2023 har vi levert statusrapport som måler oss på omsetning, HMS, energiforbruk, transport og avfall sortering. Ut fra dette kan vi ta ut vårt klimaregnskap som viser at Næringsforeningens klima fotavtrykk er 7,90 tonn Co2 utslipp for 2023. Dette er en nedgang på 18% i Co2 utslipp fra 2022 til 2023. Rapporten viser at 60,8 % av fotavtrykket til Næringsforeningen er knyttet til transport, 38,5 % er knyttet til energiforbruk og 0,7% er knyttet til avfall og ombruk. I løpet av 2024 skal det jobbes med re-sertifisering i Miljøfyrtårn for 3.gang. 

Likestilt arbeidsliv 

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter, som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet. Høsten 2020 inngikk Næringsforeningen og Likestilt arbeidsliv avtale om sertifisering. Avtalen forplikter Næringsforeningen til å arbeide aktivt og målrettet for å øke likestilling og mangfold internt i egen virksomhet, men også gjennom foreningens aktiviteter utad. 

Som en samarbeidspartner til Likestilt arbeidsliv siden oppstarten av prosjektet i 2016, ønsker Næringsforeningen selv å gjennomføre sertifiseringsordningen og sette arbeidet med likestilling og mangfold i system i egen virksomhet. Næringsforeningen ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv høsten 2021, og jobber nå mot resertifisering i 2024. 

En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft, som uttalt mål i strategien vår. 

 

Styret i 2023 

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer inkludert styreleder og nestleder. Styreleder velges av generalforsamlingen. I tillegg er det en observatør fra de ansatte, som også fungerer som styresekretær. I Næringsforeningens U40-nettverk har vi programmet: «Styrekandidatene». Her er  unge kandidater tilbudt plass i ulike styrer, uten formelt ansvar. Næringsforeningen har selv en kandidat i sitt styre. 

Styret ved utgangen av 2023 består av: 

 • Styreleder Jill Akselsen (Norgesgruppen) 
 • Styremedlem/nestleder Bernt Inge Øhrn (Survitec Maritime Protection) 
 • Styremedlem Tom Chr. Bredesen (Skeie Eiendom) 
 • Styremedlem Rolf Michalsen (Qualified Professionals) 
 • Styremedlem Gøril Hannås (UiA) 
 • Styremedlem Katja Lehland (Elkem) 
 • Styremedlem Robin Hansson (Vianode) 
 • Styremedlem Eivind Johanson (Håndverkerforeningen) 
 • Styremedlem Beate Töpfer (Bewo Holding/Lillesand Hub) 
 • Observatør/styresekretær Anne Marit Thomassen 
 • Observatør/Styrekandidat U40 Sophie Kleiva (KnowIt) 

 

Administrasjonen 2023 

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 14 medarbeidere, hvorav 1 var innleid for å jobbe med Lillesandsavdelingen og 1 var trainee fra Trainee Sør. Vi har i 2023 hatt 2 masterstudenter fra UiA i praksisplass gjennom året (1 på våren, 1 på høsten). 

Endringer i organisasjonen i 2022: 

 • Andrea Bang ble fast ansatt i 80% stilling som arrangementsansvarlig. 
 • Tina McDougall som tidligere har vært trainee hos oss ble fast ansatt 1.september 2023 i næringspolitisk avdeling. 
 • Liv Eva Kirkesæther ble innleid på 40% stilling fra september 2023. 
 • Odd-Arild Skonhoft sluttet som markedsleder 31.12.23 og vi ansatte Trine Haugland Follnes som begynner i stillingen som markedsansvarlig 01.04.24 
 • Kristian Johnsen var trainee i 6 måneder fra 1.september 2023. 

Næringsforeningens sykefraværsprosent for 2023 var på 2,75 % en nedgang fra året før på 10 %. 

Likestillingsredegjørelse 2023 

For å sette arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering i system i egen virksomhet har vi utarbeidet en likestillingsredegjørelse for 2023. 

Likestillings redegjørelse Næringsforeningen i Kristiansandsregionen pr 2023

 

Back to Top