Vis rapport for

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen er landets fjerde største næringsforening, og ved utgangen av 2021 hadde vi 1161 medlemmer i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christianssands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garmann Johnsen. 156 år senere, i 2004, ble Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening fusjonert sammen og Næringsforeningen var et faktum.

Næringsforeningen har medlemmer fra Kvinesdal i vest til Tvedestrand i øst.

Visjon

Vi skal bli Norges mest attraktive bo- og næringsregion.

Virksomhetsidé

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling samt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion.

Våre verdier

Pålitelig

Som betyr at vi er åpne, ærlige og til å stole på. Vi kan våre saker og baserer vårt arbeid og vår kommunikasjon på fakta fremfor synsing.

Samlende

Som betyr at vi er inkluderende og involverende. Vi lytter, mener, setter agendaen og staker ut kursen for å oppnå reell innflytelse med og for fellesskapet. Sammen står vi sterkere.

Handlekraftig

Som betyr at vi tar initiativ, er uredde, offensive og får ting gjort. Vi er ydmyke og stolte av vår rolle og vårt mandat, og er en synlig, tydelig og effektiv påvirker og pådriver i utviklingen av vår region.

Strategi 2021-2023

Etter en involverende strategiprosess høsten 2020, vedtok styret i februar 2021 en ny strategi for Næringsforeningen for perioden 2021-2023. Næringsforeningen skal jobbe med følgende fire hovedområder i strategiperioden:

Grønn omstilling av regionen
Styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet.

Bærekraftig by- og regionutvikling
Sikre et attraktivt bo- og arbeidsmarked å bo og investere i gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur.

Morgendagens arbeidsliv
Være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft. Beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen.

Attraktiv møtearena for næringslivet
Det naturlige møtestedet for næringslivet i Agder for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B.

Miljøfyrtårn

Næringsforeningen har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2015 og ble i 2021 resertifisert for 3 nye år.

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter, som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet. Høsten 2020 inngikk Næringsforeningen og Likestilt arbeidsliv avtale om sertifisering. Avtalen forplikter Næringsforeningen til å arbeide aktivt og målrettet for å øke likestilling og mangfold internt i egen virksomhet, men også gjennom foreningens aktiviteter utad.

Som en samarbeidspartner til Likestilt arbeidsliv siden oppstarten av prosjektet i 2016, ønsker Næringsforeningen selv å gjennomføre sertifiseringsordningen og sette arbeidet med likestilling og mangfold i system i egen virksomhet. Næringsforeningen ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv høsten 2021, noe som forankrer arbeidet og forplikter oss til å jobbe målrettet med det i egen virksomhet.

En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft, som uttalt mål i strategien vår.

Styret i 2021

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer. I tillegg er det en observatør fra de ansatte, valgt av administrasjonen.

Styret ved utgangen av 2021 består av:

 • Styreleder Helene Tønnessen (Bouvet)
 • Styremedlem Tom Chr. Bredesen (Skeie Eiendom AS)
 • Styremedlem Bernt Inge Øhrn (Survitec Maritime Protection)
 • Styremedlem Anne Fraser Brøvig (Hansen & Co AS)
 • Styremedlem Terje Jochumsen (Gumpens Auto AS)
 • Styremedlem Bernt Jørgen Stray (Kristiansand kommune)

Fratrådt i oktober på grunn av ny stilling i kommunen. Blir ikke erstattet før generalforsamling i 2022.

 • Styremedlem Anniken B. Schjøtt (Kristiansand Dyrepark)
 • Styremedlem Anne Grethe Knudsen (Lillesands sparebank)
 • Styremedlem Gøril Hannås (UiA)
 • Observatør/styresekretær Anne Marit Thomassen 

Administrasjonen 2021

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 10 medarbeidere, hvorav 1 er innleid i 40% stilling på årsbasis. Vi har i tillegg hatt 3 studenter fra UiA i praksisplass gjennom året (1 på våren, 2 på høsten).

Endringer i organisasjonen i 2021:

 • Gunnar Kulias engasjement i en 40% stilling som prosjektleder for arbeidet i Lillesand ble forlenget med 1 år (ut 2021).
 • Helena Frustøl ble fast ansatt som prosjektkoordinator fra 1. oktober 2021. 75% av hennes lønnskostnader dekkes av tilskudd fra Kristiansand kommune gjennom prosjektet «Flere i arbeid» (3-5-år).
 • Margrethe Saga sa opp sin stilling som redaktør i desember. Hun starter som næringslivsjournalist i Fædrelandsvennen 1.4.2022.

Sykefraværsprosenten for 2021 er på 4,8 prosent.

Likestillingsredegjørelse 2021

For å sette arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering i system i egen virksomhet har vi utarbeidet en likestillingsredegjørelse for 2021.

Likestillingsredegjørelse 2021 finner du her!

Back to Top