Vis rapport for

Økt synlighet for Næringsforeningen

Flere store begivenheter stod sentralt i kommunikasjonsarbeidet til Næringsforeningen i 2023. Foreningen vokser i egne kanaler og har hatt en tydelig tilstedeværelse i regionale og nasjonale medier.


Næringsforeningen i mediebildet

Næringsforeningen jobber aktivt for å fremme næringslivets interesser. Vi skal være en foretrukken aktør for spørsmål som angår næringslivet i regionen. I 2023 har Næringsforeningen blitt omtalt og/eller sitert i nærmere 60 medieoppslag. Det gir et gjennomsnitt på om lag fem mediesaker i måneden.

Næringsforeningens 175-årsjubileum ble omtalt i alle regionale medier, og var viktig for å bygge en stolthet over det næringslivet får til i vår region. Over 600 medlemmer samlet seg i Kilden for å ferie regionens næringslivshistorie. I forkant av jubileet brukte vi først og fremst interne kommunikasjonskrefter for å markedsføre jubileet.

Enkelte av sakene har fått nasjonal oppmerksomhet, og påfølgende politiske konsekvenser: Næringsforeningen stod i spissen for organiseringen da næringsforeninger og virksomheter i hele Sør-Norge samlet seg til strømmøte på Stortinget, og med olje- og energiminister Terje Aasland. Denne mobiliseringen resulterte i bred mediedekning, etterfulgt av politisk handling.

Vi har i tillegg levert kronikker som tematisk omhandler likestillingsspørsmål, arbeidskraft/kompetanse, bærekraft, kommunesaken Søgne/Kristiansand, infrastruktur, byutvikling og grønne næringer.

En sentral begivenhet i 2023 var foreningens lansering av Styreportalen som et viktig verktøy i møte med nye nasjonale krav som skal sikre mangfold i styrerommet. Næringsforeningen tok også en rolle som pådriver for mangfold og likestilling ved å støtte opp om lovendringen, og ved å uttale seg om saker som omhandler styresammensetting i regionen, i alle regionale medier.

Foreningen tok også et tydelig standpunkt under komunereversering-saken (Søgne/Songdalen/Kristiansand) helt frem til saken ble avgjort under valgkvelden 2. februar 2024, hvor administrerende direktør var gjest i valgsendingene til Fædrelandsvennen og NRK.

SPENN

Næringslivsmagasinet SPENN hadde fire utgivelser i 2023. Magasinet gir et innblikk i hva som rører seg i næringslivet i landsdelen. Fra 2024 reduseres papirutgivelsen til tre utgaver i året. Fremover vil vi stryke digital promotering av magasinet.

Hovedtemaene i SPENN gjennom 2023 har omhandlet bl.a. fornybarsatsinger i regionen, behovet for arbeidskraft og kompetanse, rammevilkår for nye etableringer, etablering av Kunstsilo og næringslivshistorie i regionen.

Synkron media har hatt ansvaret for trykkingen av SPENN fra 1.1.2022. Designer er Lyche Design, ved Irene Lyche og fotograf er Erling Slyngstad-Hægeland. Redaktøransvaret er todelt: Ansvarlig redaktør er Håkon A. Repstad (kommunikasjonsansvarlig) og medredaktør er Heidi Løland-Andersen i Tekststudio.

I næringslivsmagasinet løfter vi frem gode historier og aktuelle saker fra næringslivet på Sørlandet. Dette er i tråd med vår strategi, hvor noe av det viktigste akkurat nå er å øke attraktiviteten til Sørlandet som arbeidsregion. Mange ønsker å annonsere i magasinet og vi opplever at det fortsatt et viktig verktøy i kontakt med medlemmer.

SPENN har i 2023 har et opplag på 6300 eksemplarer per utgave, og gir oss svært god synlighet. Enkeltsaker digitaliseres fortløpende.

Når vi i 2023 spør våre 1200 medlemsbedrifter om vår kommunikasjon, er det SPENN som får best score på tilfredshet.

Sosiale medier og merkevarebygging

Næringsforeningen er til stede på Facebook, LinkedIn og Instagram. Vi legger stor vekt på synlighet i sosiale medier og har i 2023 jobbet strategisk for å få på plass en ny some-strategi, gjeldene fra 2024. I denne vektlegger vi produksjon av innhold som kan hjelpe eksisterende medlemmer samt skape interesse hos potensielle medlemmer. Her tar vi tak i medlemskapets innhold og formidlingen av dette helt fra start.

Årshjulet for sosiale medier legger opp til en forutsigelighet inn mot større arrangementer og prosjekter, og dette skal gi Næringsforeningen et løft mot mer profesjonell markedsføring. Lotte van der Male Holtskog går inn i rollen som innholdsprodusent og har ansvaret for å utarbeide og følge opp strategien.

– Facebook: 3.5 prosent
– LinkedIn: 29 prosent
– Instagram: 10 prosent

(Økning i antall følgere i perioden)

Vi jobber aktivt for å holde våre kanaler levende, og vi ser en jevn økning. LinkedIn er den kanalen som har desidert størst vekst. Dette har en sammenheng med generelle trender, samt at vi har lagt ekstra vekt på innholdsproduksjonen til denne kanalen.

I vår medlemsundersøkelse ser vi at stadig flere oppgir sosiale medier og nettside som stadig viktigere kanaler for å finne informasjon om Næringsforeningen. Nyhetsbrevet er fortsatt den kanalen som når flest av våre medlemmer.

Fra 2024 vil ha jevnere distribusjon av organisk innhold til alle kanaler, i kombinasjon med innhold produsert i en ny markedskampanje hvor vi jobber for å øke kjennskapen til foreningen.

Nettside

Ny nettside ble lansert i starten av 2022. Denne har vært under kontinuerlig utvikling og forbedring, også i 2023. Vi er opptatt av å produsere egne nyheter og dele medlemsnyheter som publiseres på vår landingsside og distribueres videre i sosiale kanaler og i nyhetsbrev. Fremover vil vi se på mulige designendringer for å forbedre plattformen.

Back to Top