Vis rapport for

En aktiv stemme for næringslivet

Ny kommunikasjonsansvarlig, tydelig tilstedeværelse i mediebildet og økt satsing i sosiale medier har preget kommunikasjonsarbeidet i 2022.

Ny kommunikasjonsansvarlig

Fra 1.6.22 ble Håkon A. Repstad ansatt som ny kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen. Kommunikasjonsansvarlig har det faglige og koordinerende ansvaret for Næringsforeningens kommunikasjon på alle plattformer.

Næringsforeningen i mediebildet

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være en motor for vekst og utvikling i regionen, og være en pådriver for å skape Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Når vi aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser, er det avgjørende å være en tydelig stemme utad i regionale medier.

Næringsforeningen har vært synlige i mediebildet også gjennom 2022. Vi har blant annet uttalt oss i saker om kommunereversering, strømkrise- og strømstøtteordninger for næringslivet, arbeidsinkludering, E-39-utbygging/stans og fornybarsatsinger. Enkelte av sakene har fått nasjonal dekning: Næringsforeningen hadde en sentral rolle da næringsforeninger og virksomheter i hele Sør-Norge samlet seg til demonstrasjon foran Stortinget i forbindelse med strømkrisen. Denne mobiliseringen resulterte i bred mediedekning, også nasjonalt. Tilsvarende gjelder saker knyttet til debatten om kommunereversering.

Lanseringen av U40-nettverket ble dekket i form av avisoppslag, samt i podkast-episode produsert av regionsavisen Fædrelandsvennen.

Vi har i tillegg skrevet kronikker som knytter seg til flere av disse temaene og andre saksområder. Byutviklingsspørsmål med Kristiansand havn og Kunstsilo er eksempler på slike saker. Kronikker om kommunereversering og E39 har også stått på trykk i landsdekkende medier.

Næringsforeningen har også tatt en rolle som pådriver for mangfold og likestilling ved å uttale seg i saker som omhandler denne tematikken.

SPENN

Næringslivsmagasinet SPENN kommer ut fire ganger i året, og gir et innblikk i hva som rører seg i næringslivet i landsdelen.

Hovedtemaene i SPENN gjennom 2022 har omhandlet fornybarsatsinger i regionen, behovet for arbeidskraft og kompetanse, byutvikling og regionens attraktivitet, helseteknologi og gründerliv. I tillegg; viktigheten av kulturbygging i organisasjoner, bærekraftsspørsmål og fremtidsutsikter for næringslivet.

Synkron media har hatt ansvaret for trykkingen av SPENN fra 1.1.2022. Designer er Lyche Design, ved Irene Lyche og fotograf er Erling Slyngstad-Hægeland. Redaktøransvaret er todelt: Ansvarlig redaktør er Håkon A. Repstad (kommunikasjonsansvarlig) og medredaktør er Heidi Løland-Andersen i Tekststudio.

I næringslivsmagasinet løfter vi frem gode historier og aktuelle saker fra næringslivet på Sørlandet. Dette er i tråd med vår strategi, hvor noe av det viktigste akkurat nå er å øke attraktiviteten til Sørlandet som arbeidsregion. Mange ønsker å annonsere i magasinet og vi opplever at det er et viktig verktøy i kontakt med medlemmer.

SPENN har i 2022 har et opplag på 6300 eksemplarer per utgave, og gir oss svært god synlighet. Enkeltsaker digitaliseres fortløpende. Vi vurderer å redusere antallet papirutgivelser, og skal jobbe med å styrke digitaliseringen av SPENN i 2024.

Sosiale medier

Næringsforeningen er til stede på Facebook, LinkedIn og Instagram. Vi har stort fokus på sosiale medier og har i 2022 vektlagt videoproduksjon i noe større grad. Den prosentvise veksten i perioden:

– Facebook: 14 prosent

– LinkedIn: 47 prosent

– Instagram: 10 prosent

Vi jobber aktivt for å holde våre kanaler levende, og vi ser en jevn økning. LinkedIn-siden er den kanalen som har desidert størst vekst. Dette har en sammenheng med generelle trender, samt at vi har lagt ekstra vekt på innholdsproduksjonen til denne kanalen.

Nettside

Ny nettsiden ble lansert i starten av 2022. Denne har vært under kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi er opptatt av å produsere egne nyheter og dele medlemsnyheter som publiseres på vår landingsside og distribueres videre i sosiale kanaler og i nyhetsbrev.

Back to Top