Vis rapport for

Prosjekter i 2023

Næringsforeningen arbeider til enhver tid med flere store prosjekter. Dette er de viktigste prosjektene vi arbeidet med i 2023.

Styreportalen

Næringsforeningen lanserte Styreportalen, en åpen database for styrekandidater, i september 2023 i samarbeid med Formue Sørlandet. Advokatfirma Tofte Hald og Qualified Professionals er samarbeidspartnere i prosjektet.

Målet med Styreportalen er å profesjonalisere styrearbeidet og tilgjengeliggjøre styrekandidater for bedriftene på Sørlandet. Det er også en hjelp for bedrifter som treffes av de nye lovkravene til 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrerommet. Vi vet at mange virksomheter på Sørlandet har en stor jobb foran seg for å møte dette kravet.

Som en del av satsingen, har vi også et årshjul med arrangement, kurs og foredrag innen styrearbeid i samarbeid med våre partnere i prosjektet. Tiltaket er inspirert av tilsvarende satsing i Næringsforeningen i Stavangerregionen, og flere næringsforeninger landet over tar kontakt for å opprette en slik database i egen region.

Ved utgangen av 2023 telte Styreportalen over 400 registrerte kandidater, hvor majoriteten av de som har registrert seg er kvinner (cirka 60 prosent). Styreportalen ligger lett tilgjengelig på vår hjemmeside, og satsingen har fått bred og god mediedekning, og Fædrelandsvennen applauderte tiltaket på lederplass. Vi oppfordrer kandidater som får tilbud om styreverv gjennom Styreportalen om å fortelle om det slik at vi kan synliggjøre tilbudet og vise suksesshistoriene.

UN Global Compact Agder 

Næringsalliansen i Agder og UN Global Compact fikk i 2023 midler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til et 4-årig prosjekt for å sikre et kompetanseløft for bærekraft i SMB-er i Agder. Prosjektet har fire arbeidspakker.

For det første skal prosjektet mobilisere flere SMB-er til å utvikle sitt bærekraftsarbeid. For det andre skal det tilbys et helhetlig kompetanseprogram for bærekraft bygget på Bærekraftkompasset – en veileder for hvordan bedrifter kan strukturere sitt bærekraftsarbeid for å komme i gang eller videreutvikle arbeidet. For det tredje skal prosjektet bestå av tilbud for å hjelpe bedrifter å avansere og videreutvikle sitt bærekraftsarbeid. Ettersom regional forankring er essensielt for et vellykket prosjekt, handler arbeidspakke 4 om at eksisterende bærekraftsinitiativer og aktører som fremmer bærekraftig omstilling i regionen er koblet på prosjektet.

Prosjekteiere er UN Global Compact Norge og Næringsforeningen i Kristiansandregionen (NiKr), Arendal Næringsforening, Lister Næringsforening og Lister Nyskaping på vegne av Næringsalliansen i Agder. Det skal ansettes tre ressurser i Agder i dette prosjektet, og prosjektleder for UNGC Agder er Marianne Rodevelt. NiKR er koordinerende ledd for vegne av Næringsalliansen inn mot UNGC Agder. Satsingen ble lansert i Sparebanken Sørs lokaler under Arendalsuka, og oppstart er i 2024.

Nettverk for bærekraftansvarlige

Næringsforeningen har opprettet et nettverk for bærekraftansvarlige i mellomstore og store virksomheter i regionen.

Nettverket ble etablert som følge av tilbakemeldinger og behov som medlemmene i NiKR har gitt uttrykk for både gjennom medlemsundersøkelser og i Løypemelding Bærekraft.

Løypemelding Bærekraft er et samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken, og har blitt gjennomført i 2021, 2022 og 2023. Dette er en temperaturmåler som viser i hvilken grad medlemsbedriftene i regionen jobber med bærekraft, og hvor systematisk, strukturert og prioritert dette arbeidet er. PwC gjør tilsvarende målinger sammen med næringsforeninger andre steder i landet, dermed er det mulig å sammenligne regionene. Funnene for Agder ble presentert på Løypemelding Bærekraft i oktober, og ligger tilgjengelig på vår hjemmeside. I 2023 var også Strømmestiftelsen med som partner på dette, og alle partnerne er med i planlegging av arrangementet.

Nettverk for Bærekraftansvarlige er utarbeidet av ressursgruppen Grønn omstilling, og planlegger fire årlige samlinger med oppstart i 2024. Dette skal være en arena for erfaringsutveksling, faglig påfyll og relasjonsbygging, for å styrke bedriftene på bærekraft. Vi vet at mange brekraftansvarlige sitter litt alene med arbeidet, og da er dette arena hvor vi også skal diskutere rollen og hvordan arbeidet best kan forankres i ledelse og virksomheten.

Women in business

Nettverket drives av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og ble etablert i mars 2017.

Ved utgangen av desember 2023 telte WiB 354 medlemmer. Det er et rekordhøyt antall, og mye av rekrutteringen skjer via «jungeltelegrafen». Cirka 85 prosent av medlemmene får medlemsavgiften dekket av arbeidsgiver. Hovedtyngden av medlemmene er i aldersgruppen 38-50 år, en klar majoritet er fra privat sektor, men vi også mange ansatte fra offentlig sektor. Noen toppledere, flest mellomledere samt ansatte med fagansvar. Mange av medlemmene i nettverket er tilflyttere til regionen, eller tilbakeflyttere.

WiB har holdt sju arrangementer i 2023, med til sammen 404 deltagere.

WiBs strategi er å jobbe for bedre likestilling og mangfold i næringslivet for å sikre attraktivitet og godt omdømme i landsdelen.

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold.

Formål

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes (i styrer og ledelse).
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, styrke kompetansen.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling

I 2023 gjennomførte vi fjerde runde med mentor- og lederutviklingsprogram, ledet av Heidi Minde i Å Energi og Stella Development. Første samling i desember 2022, siste i november 2023. Vi hadde til sammen 15 mentorpar med, og gjennomførte fire dagsamlinger, en med overnatting for disse, samt tre samlinger for mentorene. Vi har allerede fått kandidater som ønsker å være med på neste runde i dette populære programmet.

Et bredt spekter av ledertalenter og toppledere fra hele Agder, både offentlig og privat sektor er representert. Svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på dette programmet.

For den fjerde runden i programmet har vi koblet på en masterstudent i statsvitenskap og ledelse fra UiA som intervjuet tidligere deltagere og deltagere i 2023-programmet for å spørre om utbytte, mål, verdi, erfaringer osv. Funnene ble presentert på WiBs sommermingling i 2023.

WiB har 4 samarbeidspartnere i 2022, som bidrar med faglige og økonomiske ressurser inn i nettverket, hvorav de to førstnevnte er hovedpartnere:

KPMG, Nordea, Knowit Sør, Agder fylkeskommune. Nordea erstatt Sparebank 1 SR-bank, som gikk ut sommeren 2023.

Styringsgruppen i WiB

Vibeke Holm Ruud, daglig leder i Aquarama.
Marit Sæther, daglig leder i Mindo.
Jorunn Gislefoss, fakultetsdirektør for teknologi- og realfag ved UiA.
Nina Torjesen, leder for digital transformasjon og innovasjon i Knowit Sør.
Tina Abrahamsen, næringsrådgiver i Business Region Kristiansand.

Lillesand

Ny prosjektleder og mandat for veien videre

Gunnar Kulia takket for seg som prosjektleder i Lillesand, og fra 1.september overtok Liv Eva Kirkesæther stafettpinnen.

Tre år etter innlemmelsen av Lillesand Vekst sine medlemsbedrifter i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, takket Gunnar Kulia for seg på våren etter å ha driftet aktiviteten i Lillesand.

Flere B2B-arrangementer ble holdt, ledersamlinger og såkalte områdemøter fra de ulike områdene i Lillesand kommune. Det næringspolitiske arbeidet ble skjøttet av Kulia sammen med næringspolitisk leder Roar Osmundsen, i tett samarbeid med ressursgruppen i Lillesand. Prioriterte saker var utskipingskai, graving i sentrum og videre utvikling for næringsarealene utenfor sentrum. Bedriftene ved Kjerlingland trenger et vanntårn for å sikre tilstrekkelig forsyning, noe som ble fulgt gjennom tett dialog med kommunen.

1.september kom Liv Eva Kirkesæther inn i rollen på 40 prosent engasjement, og brukte høsten til å gjenopprette aktivitetene. Rett etter valget ble det arrangert pizzamingling med nyvalgte politikere og medlemsbedriftene, julemingling med utdeling av priser for årets bedriftsleder og årets bedrift, samt et nytt samarbeid med Lillesandsposten om utdeling av årets servicebedrift. Prosjektleder avholdt også flere møter hos medlemsbedriftene i denne perioden for å få grundig innsikt i behovene.

Rollen til ressursgruppen ble analysert og videreutviklet i samarbeid med Arne Bang før jul, med mål om å spisse mandatet for de neste årene. Gjennom innspill fra ressursgruppens medlemmer, fremstod det tydelig at utvikling av næringsarealer med tilhørende sulfidproblematikk er et klart prioriteringsområde, i tillegg til videre oppfølging av behovet for utskipingskai og sentrumsutvikling – som blant annet innebærer oppfølging av reiseliv, parkeringshus og forutsigbarhet knyttet til graveaktivitet.

Lillesand kommune besluttet før jul å ikke videreføre sin økonomiske støtte til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, med mål om å ansette en egen ressurs som næringssjef i 2024.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen avsluttet året med en ny kurs og mandat for veien videre, samt en beslutning om å øke prosjektleders tilstedeværelse til 50 prosent inn mot 2024. Næringslivet i Lillesand består av mange små, og noen få, store bedrifter. Innspillene fra majoriteten av medlemsbedriftene i 2023 pekte imidlertid på én ting: Politisk og administrativ forutsigbarhet er nøkkelen for å skape vekst i kommunen i årene som kommer, og der vil NIKR Lillesand være en avgjørende ressurs.

U40

2023 var et fint år for U40. Her var fokus å levere bra innhold til medlemsmassen som i 2023 passerte 300.

Nye i ressursgruppen

I september 2023 ble det lyst ut 3-4 ledige plasser i ressursgruppen da tilsvarende antall medlemmer gikk ut. Det var totalt 13 søkere til vervet. Nye i ressursgruppen er:

 • Niclas Kvanvig (Sørlandskjøkken)
 • Caroline Hansen (Aquarama)
 • Benjamin Grønvold (Aftenskolen)
 • Isabelle-Louise Aabel (Kristiansand Havn)

Medlemsundersøkelsen

I oktober og november 2023 gjennomførte U40 sin første medlemsundersøkelse. Behovet for å kartlegge medlemsmassen oppstod i starten av året. Medlemsundersøkelsen var en suksess med 95 svar, altså – på det tidspunktet – nesten halvparten av medlemsmassen. Det var mange spennende funn, hovedfunnene var:

 • Det er en kjønnsbalanse på nesten 50/50 prosent
 • Det er cirka 50/50 prosent «lokale sørlendinger» og tilflyttere i nettverket
 • 85% får betalt kontingenten av arbeidsgiver
 • 85% mener at U40 bør ha en stemme i samfunnsdebatten
 • Det medlemmene liker best med U40 er det sosiale, nettverksbygging og arrangementene
 • Det medlemmene opplever som den største utfordringen som ung i arbeidslivet er aldersdiskriminasjon

Samarbeidspartnere

I oktober gjennomførte Odd-Arild og Lotte en partneroppfølgingslunsj med partnerne i U40. Det var positiv stemning og partnerne er imponerte over det nettverket har blitt til, samtidig som de kom med gode innspill til videreutvikling og konkrete pay-off som nettverket kan vise til. Begge partnere forlenger avtalen sin i henhold til forslag om å oppjustere økonomisk bidrag til 100.000 hver, dette knyttet til måloppnåelsen som U40 kan vise til når det gjelder antall medlemmer.

Styrekandidatene

Styrekandidat-programmet hadde sitt første hele år i 2023. Det startet med kick-off i januar 2023 der alle styreledere og styrekandidater var samlet for å treffes, ta bilder og spise lunsj. Styrekandidatene hadde i forkant fått et faglig opplegg levert av PwC.

Neste treffpunkt for styrekandidatene var i juni. Da møttes de på Hotel Norge med påfyll rundt hvordan lese et regnskap og erfaringsutveksling fra første halvår i styret. Det var en veldig givende samling og kandidatene meldte om mange ulike opplevelser og tilnærminger.

Siste samling var en sosial avslutning på Royal Corner på høsten til en nydelig middag og sosialisering. Det opplevdes som en veldig fin samling der styrekandidatene kunne knytte bånd og, formelt, avslutte forløpet.

Høsten ble også brukt til å rekruttere styrer og styrekandidater til neste runde med oppstart i 2024 etter samme modell som 2023. Styrerne ble landet og det endte på totalt 9 styrer. Det var totalt 31 søkere.

Medlemmer og rekruttering

Ved utgangen av 2023 hadde nettverket passert 300 medlemmer. Et flott antall som fortsetter å vokse. Det har ikke blitt gjort en aktiv innsats for å markedsføre medlemskapet, så dette er organisk vekst. Fokus blir å ivareta medlemsmassen og tilfredsstille medlemmene.

Arrangementer i 2023

I 2023 ble det gjennomført 13 U40-arrangementer med både faglig og nettverksbasert innhold. Det er et høyt antall og strategien for 2024 blir å nedskalere antall, men oppskalere innhold og kvalitet.

Flere i arbeid

Ressursgruppen Flere i arbeid ble etablert høsten 2020 som følge av Oppgaveutvalgets arbeid som satt lys på utenforskapet i regionen. Nå jobber ressursgruppen inn mot programmet Flere i arbeid (2021-2025) og representerer næringslivets stemme i programemt. Næringsforeningen er part i et regionalt partnerskapssamarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder.

Formål eller mandat

Formålet med ressursgruppen Flere i arbeid er å jobbe for at flere unge utenfor arbeid får ta del i arbeidslivet og at næringslivet får dekket sitt behov for arbeidskraft. Ressursgruppens tre hovedsatsninger er å jobbe for 1) mer fleksible kvalifiseringsordninger, 2) verktøy som senker terskelen for å rekruttere utradisjonelt og 3) å mobilisere næringslivet. Slik vil ressursgruppen oppnå at flere arbeidsgivere ser verdien av mangfold, rekrutterer fra arbeidskraftreserven og bidrar til å minske utenforskapet i regionen.

Aktiviteter

2023 har vært et innholdsrikt og aktivt år for ressursgruppen og tilhørende prosjekt. Bedriftspakken ble lansert gjennom en egen kickoff i februar, og har blitt pilotert gjennom året. Ved årsslutt inkluderte piloten 15 pilotbedrifter hvorav halvparten hadde kandidater i jobb. Det har blitt holdt et eget kurs i mangfold og inkluderingskompetanse for pilotbedriftene. Sparebankstiftelsen SR-Bank har valgt å støtte prosjektet i 2 nye år som gir Næringsforeningen mulighet til å følge Bedriftspakken fra pilot til implementering i drift.

Flere i arbeid og Bedriftspakken har vært tema på ulike arenaer slik som Arendalsuka og på Techpoint. Det har bidratt til dialog med blant annet NAV direktør Hans Christian Holte, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, andre nasjonale politikere og næringsforeninger.

Ung start piloten har blitt etablert og er i god gang med å identifisere systemhindre som må løses og bygge opp et apparat rundt arbeidsgiver som gjør det håndterlig å ta inn ungdom som har droppet ut av skolen og kvalifisere dem mens de jobber.

Det er inngått samarbeid med Game On, et prosjekt drevet av Varodd og UiA for å kvalifisere unge gamere som har falt ut av ordinær skole og jobb. Det er også etablert forskningssamarbeid med forskningsprosjektet Inkluderingspartnerskap (UiA, Norce, Oslo Met/AFI) som forhåpentligvis vil starte opp første del av 2024 og følge begge pilotene Ung start og Bedriftspakken.

Ressursgruppen

Ressursgruppen Flere i arbeid hadde 6 møter i løpet av 2023. Ressursgruppen består av:

 • Hege Gabrielsen (PwC), leder av ressursgruppen
 • Hege Nilsen (Varodd Arbeid og Inkludering, Varodd Utvikling)
 • Jan Berhus (Brandsdal Group)
 • Randi Granvold (Advokatfirma Tofte, Advokatfirma Tofte Hald fra 2024)
 • Kristin Frigstad (Thon Hotel, nå Clarion Hotel Ernst fra 2024)
 • Rolf Michaelsen (Qualified Professionals)
 • Lene Merethe Liodden (Mechatronics Innovation Lab og NODE Eyde Women)
 • Kristine Storesletten Sødal (Arkivet)
 • Trond Bjorvand (Bitpro)
 • For Næringsforeningen: Helena Frustøl Andås og Rune Byremo
Back to Top