Vis rapport for

Våre samarbeidsrelasjoner

Et av Næringsforeningens mål er å gjøre Sørlandet sterkere. Det klarer vi kun ved hjelp av samarbeid. 

Næringsalliansen 

Næringsalliansen er et samarbeid for næringslivet i Agder. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut. Alliansen løfter relevante saker som angår hele regionen og er en samlet stemme for Agders næringsliv. I 2023 har alliansen bestått av seks næringsforeninger og fem næringshager/innovasjonsselskaper, og har til sammen over 3000 medlemsbedrifter. Disse bedriftene representerer ca 100.000 arbeidstakere. 

Næringsalliansen har for 2023 og 2024 finansiell støtte fra fylkeskommunen og fra Sparebanken Sør. For perioden 2023-2024 har Næringsalliansen fokus på følgende satsningsområder:  

  • Vei og infrastruktur 
  • Grønne verdikjeder 
  • Agders omdømme og synlighet, som bo- og arbeidsregion 

 

Næringsalliansen består av følgende parter: 

Arendal Næringsforening
Grimstad Næringsforening
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Sørlandsparken Næringsforening
Vennesla Næringsforening
Lister Næringsforening
Lindesnesregionens næringshage
Lister nyskaping
Pågang næringshage
Setesdal regionråd
Innoventus Sør 

 

Kristiansand kommune/Business Region Kristiansand 

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av. I 2023 har vi hatt et spesielt fokus på strømpriser, fornybar energi som posisjon for regionen, infrastruktur og arealplaner samt arbeid med felles prosjekt Flere i arbeid. Det samarbeides også ved besøk fra internasjonale delegasjoner (offentlige og private).  

 

Politisk ledelse 

Vi har etablert regelmessige møter med politisk ledelse i Kristiansand, både med NiKRs administrasjon og i regi av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur der vi kan drøfte pågående saker. Vi har også tilsvarende møter med Agder fylkeskommune og med Agderbenken. 

Region Kristiansand 

Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de seks kommunene Birkenes, Lillesand, Iveland, Lindesnes, Kristiansand og Vennesla. Løpende kontakt politisk og administrativt i saker som vi har felles interesse av. I 2023 spesielt regional satsning på batteri, havvind og tilgang på kraft. 

Agder Fylkeskommune 

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, som Likestilt Arbeidsliv, Flere i arbeid og #vårtagder. 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen har et utstrakt samarbeid. Vi gir innspill til UiAs strategi, samarbeider om EVU-tilbud og gjennom Felles løft-avtalen har vi ulike tiltak for å knytte næringslivet tettere til universitetet. Vi har også hatt studenter i praksis i Næringsforeningen. Gjennom Næringsalliansen i Agder har vi i samarbeid med UiA gjennomført en pilot på «Karrieresprang», relevante sommerjobber for studenter.  

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon 

Næringsforeningen og NHO samarbeider tett i saker knyttet til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk i regionen (blant annet vei og havn), reiseliv og det grønne skiftet (havvind, batteri etc). Næringsalliansen i Agder er en samarbeidspartner i NHOs prosjekt Scale Up. Satsningen jobber nasjonalt med økosystemer for vekst slik at flere bedrifter i regionen kan vokse innenfor bærekraftige rammer.   

Agdering 

Strategisk relasjon for å kunne samarbeide om enkeltarrangementer samt utfylle hverandre på «Møteplassen» til det beste for begge parter. I 2023 arrangerte Agdering og Næringsforeningen/Næringsalliansen 2 «Topplederforum» og 2 «Teft for Næring». 

Nordic Arena Sør 

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter og da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene. 

Vipers Topphåndball 

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.  

IK Start 

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene. 

Andre aktører vi samarbeider tett med: 

Kvadraturforeningen, GCE NODE, EYDE-Cluster, Digin, Visit Sørlandet med flere. 

Sammen med Kvadraturforening/Gårdeierforening løfter vi frem saker som angår byutviklingen og avklarer hvilket nivå vi skal engasjere i. Klyngene har vi jevn kontakt med. I foregående år særlig GCE Node og Fremtidens havvind. 

Deltakelse i eksterne styrer 

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer: 

Norges Handelskammerforbund 

Agdering 

 

Andre eksterne styringsorgan 

Fylkesaksjonskomité, TV-aksjonen 

Styringsgruppen for Likestilt Arbeidsliv 

Strategisk råd for Bærekraftssenteret Kristiansand 

Strategisk råd for fullriggeren Sørlandet 

Styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft (SSL) 

Flyplassutvalget 

Andreas og K. Ludvig Endresens Legat 

Gaiastipendet 

Advisory Board for UiA Handelshøyskolen 

 

Back to Top