Vis rapport for

Utenforskap, bærekraft og innovasjon

Næringsforeningen arbeider til enhver tid med flere store prosjekter. Dette er de viktigste prosjektene vi arbeidet med i 2021.

Likestilt arbeidsliv

23. november 2021 ble Næringsforeningen og 12 andre virksomheter sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Gjennom sertifiseringen forplikter bedriftene seg til å jobbe aktivt og målrettet for å fremme likestilling og mangfold internt i egen virksomhet og i aktiviteter utad. Arbeidet bidrar til den strategiske målsetningen om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft.

Siden oppstarten av prosjektet Likestilt arbeidsliv i 2016 har Næringsforeningen vært samarbeidspartner. I løpet av året har partnerskapet blitt videreført til Næringsalliansen, og gjør at arbeidet når ut til flere bedrifter og ansatte i regionen.

K14: Kraftsenter for vekst og innovasjon

Næringsforeningen og Moment Holding/Innovation Lab har mottatt 1 millioner kroner i støtte årlig fra Sørlandets kompetansefond i 2020 og 2021 til prosjektet «K14- Kraftsenter for vekst og innovasjon». Tanken er å samle aktørene for det entreprenørielle økosystemet (akademia/forskning, etablerte klynger, finans/investormiljøer, vekstbedrifter, bedrifter, det offentlige virkemiddelapparatet, offentlige aktører) under ett og samme tak for å styrke samhandlingen på tvers av aktører, skape en arena for nyskaping og innovasjon, styrke og forbedre arbeidsprosesser, samt utvikle nye ideer og nye arbeidsplasser.

I løpet av 2021 har vi i arbeidsgruppen i prosjektet besøkt miljøer i Gjøvik, Hamar og Oslo for å hente inspirasjon og ideer. Næringsforeningens «søsterforening» på Gjøvik, Gjøvikregionen utvikling, har hatt en «primus motor-rolle» i etableringen av Bright House på Gjøvik. Huset, som har de samme tanker og visjoner som vi har for K14, åpnet i 2018 og husets Community manager jobber også for Gjøvikregionen utvikling, som har sine kontorer i Bright House. Vi har også dialog med bedrifter som sitter i innovasjonshusene Epicenter og Rebel i Oslo, samt Tore Anstein Dobloug, leder i Sparebankstiftelsen Hedmark, som er drivkraften bak planene for Innlandet Science Park, en gigantsatsing på Hamar. Vi har også dialog med Næringsforeningen i Drammensregionen, som er sterkt involvert i etableringen av et nytt gründerhus i Drammen. Vi skal opp og beske Drammen og høre mer om planene i løpet av Q1 2022.

Rivingen av kvartalet som skal huse K14 blir ferdig i løpet av første kvartal 2022. Næringsforeningen har selv signert leiekontrakt i bygget, som er planlagt klar for innflytting i Q1 i 2024. Konseptet vi jobber fram sammen med Moment er tenkt å holde til i andre etasje av bygget, og andre leietagere som har signert intensjonsavtaler er blant annet Sørlandets kompetansefond, Visit Sørlandet, Trainee Sør og Kvadraturforeningen.

Prosjektet har i tillegg til arbeidsgruppen også en ressursgruppe, en dynamisk gruppe som består av rundt 13-14 ledere fra bedrifter og aktører som representerer hele det nevnte økosystemet.

Målet med prosjektet er:

 • Å skape den mest spennende møteplassen for næringslivet i Kristiansandsregionen
 • Samle økosystemet på Sørlandet
 • Skape innhold, aktivitet og identitet!
 • Tiltrekke solide og relevante leietakere
 • Skape synergieffekter og nye forretningsmuligheter ved å være samlokalisert

Prosjektet fortsetter, med samme støtte fra kompetansefondet i 2022.

Les mer om prosjektet her

Fair Play Agder

Fair Play Agder ble formelt stiftet 17. juni 2020, og formålet til foreningen er å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.

Det er EBA Agder, Fellesforbundet, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Næringsforeningen i Arendal, Kristiansand Håndverkerforening, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen samt NELFO Sørlandet som har vært initiativtagere til foreningen. Hilde Waage, i EBA Agder, er styreleder og Ingrid Michalsen representerer Næringsforeningen i styret. Leif Vagle, kjent fra flere lederstillinger i Agder-politiet, er prosjektleder.

Vagle sitter samlokalisert med Fellesforbundet i Kristiansand, og foreningen hadde per 31.12.2021 112 betalende medlemmer, deriblant en rekke kommuner på Agder. Det er en økning på 41 medlemmer fra 2020. Vagle mottok til sammen 81 tips- og varslingssaker i 2021, som han igjen formidler videre til politi, arbeidstilsynet og fagforeninger. Disse sakene dekker en rekke ulike bransjer. Foreningen har også vært aktive ute, både på befaringer med arbeidstilsynet, men også via deltagelse på Arendalsuka og de avholdt også sin egen Seriøsitetskonferanse i Næringsforeningens lokaler høsten 2021.

Les mer om prosjektet her

Felles Løft

Næringsforeningen, Næringsalliansen, NHO Agder og UiA har signert Felles Løft-avtale, som gjelder fram til 2024. UiA har det overordnede koordinatoransvaret for samarbeidet.

I Felles Løft-avtalen er det enighet om tre hovedsatsingsområder:

 • Utdanning og kompetanseheving
 • Forskningsbasert innovasjon og utvikling
 • Synliggjøring

Det er planer om å sette fokus på følgende områder:

 1. Etter- og videreutdanning
 2. Arbeidspraksis for studenter
 3. Studentoppgaver
 4. Innovasjon og entreprenørskap
 5. Synliggjøring

Næringsforeningen bidrar aktivt inn i utvikling av EVU-tilbud på UiA. I løpet av høsten 2021 rekrutterte vi inn 10 mellomstore- og store bedrifter, i samarbeid med Klimapartnere Agder, til EVU-kurs innen bærekraft og ESG-rapportering. I tillegg har Næringsforeningen hatt inne 4 masterstudenter i praksis i foreningen i løpet av 2021, en ordning vi legger opp til årlig.  Vi er også ambassadører for at flere virksomheter ser verdien i dette, og markedsfører dette ordningen gjennom våre kommunikasjonskanaler.

Bærekraft som satsingsområde

Næringsforeningen har bærekraft som et av de viktigste satsingsområdene, noe som virkelig kom på agendaen i 2020, med mål om å bidra til å utvikle Agder til en mer klimavennlig, inkluderende og økonomisk bærekraftig region. FNs bærekraftsmål danner grunnlag for innsatsområder og aktiviteter i foreningen. Denne satsingen har i 2021 blant annet vært synlig gjennom foreningens aller første Bærekraftundersøkelse, gjort i samarbeid med PwC og Spareskillingsbanken. 141 bedrifter besvarte undersøkelsen, og avdekket blant annet at mellom 55-60 prosent av de som har besvart ikke har nøkkeltall eller måltall for bærekraft i egen virksomhet. To tredjedeler svarer også at de ikke har foretatt en analyse av hvordan klimaendringer og nye krav i klimapolitikken vil påvirke virksomheten. Rapporten fra undersøkelsen ble lansert i mai i fjor, og genererte medieoppslag i både NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen. Undersøkelsen avdekket blant annet at for få bedrifter på Agder har kommet skikkelig i gang med bærekraftarbeidet. Undersøkelsen skal gjentas i 2022, og drives fram av ressursgruppen Grønn omstilling i samarbeid med ressursgruppen Flere i arbeid.

I tillegg har Grønn omstillings-gruppen jobbet fram et lavterskeltilbud for små bedrifter: 123 Bærekraft som arrangeres over tre samlinger våren 2022. Kurset er et direkte resultat av bærekraftundersøkelsen, da vi ser flere av de små virksomhetene trenger hjelp og enkle tiltak for å komme i gang med bærekraftarbeidet. Det handler helt konkret om: hva innebærer det å jobbe mer bærekraftig, hvorfor gjør vi det og hvordan går vi fram?

I tillegg er Næringsforeningen samarbeidspartner i Bærekraftsfestivalen, medlem i styringsgruppen til Bærekraftsenteret og støttespiller til Kristiansand kommunes Miljøuke. Vi har også gjennom høsten 2021 hatt dialog og møter med UN Global Compact, som ønsker å etablere seg i Agder, og har invitert dem inn til møte med Næringsalliansen i løpet av våren 2022.

Økonomisk Rapport

Også i 2021 utarbeidet vi Økonomisk Rapport, i samarbeid med Sparebanken sør. Dette er etter idé fra Næringsforeningen i Stavangerregionen og skal ta temperaturen på næringslivet i regionen og også predikere utsiktene kommende året. Som en del av rapporten gjennomførte vi derfor en konjunkturundersøkelse hos bedriftene i regionen.

Rapporten er hel-digitial og ble presentert for medlemmene på vårt digitale julearrangement.

Økonomisk Rapport kan du lese her!

Back to Top