Våre samarbeidsrelasjoner

Et av Næringsforeningens mål er å gjøre Sørlandet sterkere. Det klarer vi kun ved hjelp av samarbeid.

Næringsalliansen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalen ble signert 14.9.20 og består i dag av følgende parter:

 • Arendal Næringsforening
 • Grimstad Næringsforening
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening
 • Lister Næringsforening (etablert i 2022, med fra februar 2022)

Følgende næringshager/regionråd/innovasjonsselskap deltar i samarbeidet:

 • Lindesnesregionens næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Setesdal regionråd
 • Innoventus Sør (kom med i 2021)

Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.

Samarbeidets hovedform er møtene i næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Det legges i første omgang opp til 2 lunsj-lunsj samlinger pr. år (april og oktober).

Næringsalliansens fokusområder i 2021:

 • Et felles bo- og arbeidsmarked
 • Ta en nasjonal posisjon
 • Øke sysselsettingen i regionen
 • Grønn-blå omstilling av regionen
 • Øke kompetansen i regionen

Kristiansand kommune/Business Region Kristiansand

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, spesielt kompensasjonstiltak knyttet til koronapandemien og fokus på fornybar energi som posisjon for regionen .

Region Kristiansand

Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Birkenes, Lillesand, Iveland, Lindesnes, Kristiansand og Vennesla. Løpende kontakt politisk og administrativt i saker som vi har felles interesse av. I 2021 spesielt regional satsning på batteri og tilgang på kraft.

Agder Fylkeskommune

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, som Electric Region Agder og Likestilt Arbeidsliv.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen har et utstrakt samarbeid. Vi gir innspill til UiAs strategi, samarbeider om EVU-tilbud og gjennom Felles løft-avtalen har vi ulike tiltak for å knytte næringslivet tettere til universitetet. Vi har også hatt studenter i praksis i Næringsforeningen.

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med NHO. Dette har gitt oss nyttig kunnskap og bidratt til gjensidig informasjonsutveksling. Næringsforeningen og NHO samarbeider også tett i saker knyttet til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk i regionen (blant annet vei og havn), reiseliv og det grønne skiftet (havvind, batteri etc).

Agdering

Strategisk relasjon for å kunne samarbeide om enkeltarrangementer samt utfylle hverandre på «Møteplassen» til det beste for begge parter. I 2021 arrangerte Agdering og Næringsforeningen Topplederforum i samarbeid med og hos Agder Energi.

Nordic Arena Sør

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter og da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Vipers Topphåndball

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Start En Drøm

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Andre aktører vi samarbeider tett med

Kvadraturforeningen, USUS, Kristiansand hotell- og restaurantforening med flere.

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med Kvadratur/gårdeierforening, Kristiansand hotell- og restaurantforening og reiselivsklyngen USUS. Dette har gitt oss nyttig kunnskap, bidratt til gjensidig informasjonsutveksling og mulighet til å stå sammen inn mot storting/regjering om støtteordninger til vårt næringsliv.

Sammen med Kvadraturforening/Gårdeierforening løfter vi frem saker som angår byutviklingen og avklarer hvilket nivå vi skal engasjere i. Klyngene har vi jevn kontakt med. I foregående år særlig USUS, siden pandemien i stor grad ble en krise for denne bransjen og denne er svært viktig for vår region.

Politisk ledelse

Vi har etablert regelmessige møter med politisk ledelse i Kristiansand, både med NiKRs administrasjon og i regi av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur der vi kan drøfte pågående saker. Vi har også tilsvarende møter med Agder fylkeskommune og med Agderbenken, men med lavere frekvens.

Deltakelse i eksterne styrer

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

 • Norges Handelskammerforbund

Andre eksterne styringsorgan

 • Fylkesaksjonskomité, TV-aksjonen
 • Styringsgruppen Likestilt Arbeidsliv
 • Strategisk råd for Bærekraftssenteret Kristiansand (D2)
 • Styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft (SSL)
 • Flyplassutvalget
 • Andreas og K. Ludvig Endresens Legat
 • Fair Play Agder
Back to Top