Vis rapport for

Våre ressursgrupper

I 2021 har vi jobbet videre med å heve kvaliteten til alle ressursgruppene, gjennom en lik måte å arbeide frem mandat og sørge for utskiftning i sammensetning.

Nå er seks prosent av medlemsmassen med i en gruppe. Målet er at vi på sikt skal klare å engasjere om lag ti prosent av medlemsmassen.

I juni samlet vi alle gruppene for første gang, slik at folk kan bli kjent på tvers og knytte nye kontakter i næringslivet. Samtidig fikk alle innblikk i hva de andre gruppene gjør. Alt arbeid i disse gruppene er dugnad og skal hjelpe Næringsforeningens administrasjon i sitt arbeid.

I 2021 så en ny gruppe dagens lys. Arbeidet med U40 ble da formalisert inn i en ressursgruppe. I U40 finner vi en dedikert og engasjert gjeng som umiddelbart gav nye perspektiver på aktuelle saker.

Ved utgangen av 2021 hadde vi følgende åtte ressursgrupper:

WiB

Flere i arbeid

Infrastruktur og byutvikling

Region Øst (Lillesand)

Region Vest

Transport og logistikk

Grønn omstilling

U40

Ressursgruppenes oppgaver er blant annet å:

  • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens ståsted og utvikling
  • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens vekstpotensial (verdiskaping og arbeidsplasser)
  • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
  • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i Næringsforeningen
  • Presentere saker/temaer til Næringsforeningen sin administrasjon og SPENN
  • Foreslå aktuelle nyheter for Næringsforeningen sin hjemmeside

Gruppene skal øke Næringsforeningens kunnskap innenfor de ulike næringene og bransjene, og fungere som en støtte for administrasjonen og styret i foreningen.

Det er næringspolitisk leder som har det overordnede ansvaret for ressursgruppene, mens ansvaret for de ulike gruppene er fordelt internt i administrasjonen.

WiB:

WiB (Women in Business) hadde, ved utgangen av 2021, 308 medlemmer, noe som er et rekordhøyt antall i nettverket. Næringsforeningen opplever at nye medlemmer finner veien til nettverket via «jungeltelegrafen», fra kolleger og bekjente som anbefaler WiB. Særlig opplever vi dette med kvinner som er tilflyttere til regionen og næringslivet her.  

Nettverket arrangerte seks møter i 2021, med rundt 250 deltagere totalt. Det ble også gjennomført et mentor- og lederutviklingsprogram i regi av WiB med 12 deltagere, som ble matchet med 12 mentorer, og programmet ble gjort i samarbeid med Heidi Minde fra Agder fylkeskommune og Stella Development. Svært gode tilbakemeldinger på programmet. Det ble også kjørt en strategiprosess i WiB høsten 2021, ledet av Marit Sæther i Mindo. Målsetningnen til WiB er å styrke andeler kvinner på arenaer hvor beslutninger fattes.

Dette er WiBs støttespillere ved inngangen til 2022:

Region Øst Lillesand:

2021 har vært et aktivt år for Næringsforeningen i Lillesand, med fokus på medlemspleie, nettverksbygging og næringspolitisk arbeid i kommunen og inn mot regionen. Ved utgangen av året har vi 80 medlemmer i Lillesand, og 86 prosent av disse har deltatt på arrangementer, ressursgruppemøter eller vært kontaktet for medlemsmøter i løpet av året.

Covid har lagt rammer for hvordan felles møter kan gjennomføres, men i oktober gjennomførte vi frokostmøte hos Trimtex med 30 deltagere fra Kristiansand og Lillesand.

Planlagt julelunsj med 60 deltagere måtte 9. desember avlyses.  Den ble erstattet av et mindre arrangement for mottakere av Årets Lillesandsbedrift 2021 som ble Appsens, og Årets Bedriftsleder 2021 som ble Gunnar Malmgård.

Det er gjennomført områdemøter i Høvåg, Agder Næringspark og Storemyr, alle med godt fremmøte.  Ordføreren og Merete Holtan fra Lillesand kommune har deltatt på disse møtene.

Næringsforeningens arbeid i Lillesand støttes av:

Lillesand kommune, Lillesands Sparebank, Sparebanken Sør og Grandal Trevare.

Flere i arbeid:

Flere i arbeid er en av Næringsforeningens ressursgrupper, og består av 10 næringslivsledere som har et brennende engasjement for å få flere fra utenforskap inn i arbeid. Gruppen ble etablert høsten 2020, som en følge av Oppgaveutvalgets arbeid. Det ble da tydeliggjort at Kristiansand kommune ligger på norgestoppen når det gjelder personer i utenforskap, med en sysselsettingsprosent på 64% og hele 16.000 utenfor arbeid. En slik situasjon gagner verken den enkelte som holdes utenfor arbeidslivet eller bedriftene som mangler arbeidskraft.

Ressursgruppen jobber for å utfordre systemene som hindrer arbeidsdeltakelse og ser spesielt på næringslivets rolle i å få flere i arbeid. I løpet av 2021 har ressursgruppen gjennomført et forprosjekt for å øke bevissthet om utenforskap i arbeidslivet og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene, serve kommunen med kunnskapsgrunnlag slik at de treffer næringslivets behov og mobilisert virksomheter til å teste ut nye modeller for arbeidsinkludering. Ressursgruppen har møttes 6 ganger i løpet av året, arrangert 2 arrangementer med til sammen 150 deltakere og levert et kunnskapsgrunnlag til Kristiansand kommune som danner grunnlag og prioriteringer for et hovedprosjekt.

Ressursgruppens arbeid har bidratt til at Næringsforeningen nå leder ett av Kristiansand kommunes 7 prosjekter i programsatsingen «Flere i arbeid», med prosjektnavn «Inkludering og kvalifisering i bedrifter». Ressursgruppen Flere i arbeid er således tett koblet opp til kommunens program med samme navn.

Forprosjektet støttes av Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder Fylkeskommune og stiftelsen Cultiva.

Back to Top