Vis rapport for

Bærekraft, inkludering og innovasjon

Næringsforeningen arbeider til enhver tid med flere store prosjekter. Dette er de viktigste prosjektene vi arbeidet med i 2020.

Lillesand

Næringsforeningen overtok fra 1. januar 2020 ansvaret som næringsforening i Lillesand, med Gunnar Kulia som prosjektleder i 40% engasjement.

Til finansiering av prosjektet har vi fått gode tilskudd fra Lillesands Sparebank, Sparebanken Sør, Grandal Trevare AS og Lillesand kommune og blir også delfinansiert gjennom medlemskontingent-inntekter fra medlemmer i Lillesand.

Vi har i løpet av 2020 økt medlemsantallet med 46 nye medlemmer og det er totalt 70 medlemmer i kommunen ved utgangen av 2020. Av disse har representanter fra 55 bedrifter deltatt i arrangementer, arbeidsgrupper eller møtt oss gjennom besøk på bedriften.

Etter oppstart med 65 deltagere på frokostmøte hos SG Armaturen, har rammene medført at vi har vektlagt arbeid med mindre grupper av bedrifter.  Under trekkes noen av disse frem:

 • Sammen med over 20 representanter for reiselivssektoren, og i tett samarbeid med USUS, har vi utviklet felles nye reiselivssatsinger for 2021, samtidig som vi også arbeider med de langsiktige utviklingsmålene.
 • Sammen med sentrale gårdeiere har vi presentert forslag til nytt parkeringshus for Lillesand sentrum, foreslått som offentlig – privat samarbeid.
 • Sammen med håndverkerne arbeider vi med løsning for fremtidig håndverkerhavn. Vi fikk også over 1 million kroner av vedlikeholds-koronamidler til utbedring av allmenningsbrygger i kommunen.
 • Vi anbefalte sterkt satsing på et Innovasjonshus i Lillesand sentrum, og initiativtagerne er tildelt over 1 million kroner fra regional næringsstøtte.
 • Det samarbeides tett med kommunens politiske og administrative ledelse. Vi har vært en pådriver for å få kommunen til å øke ressursene i teknisk stab.
 • Vi har hatt 2 innlegg i Lillesandsposten, og ellers vært synlig i ulike artikler minst 10 ganger i LP og Agderposten

Økonomisk Rapport

Nysatsing for Næringsforeningen i 2020 var utarbeidelse av Økonomisk Rapport. Dette er etter idé fra Næringsforeningen i Stavangerregionen og skal ta temperaturen på næringslivet i regionen og også predikere utsiktene kommende året. Som en del av rapporten gjennomførte vi derfor en konjunkturundersøkelse hos bedriftene i regionen.

Rapporten er hel-digitial og ble presentert for medlemmene på vårt julearrangement på Kilden i desember.

Økonomisk Rapport kan du lese her!

K14: Kraftsenter for vekst og innovasjon

Næringsforeningen og Moment Holding mottok 1 million kroner i støtte fra Sørlandets kompetansefond i 2020 til prosjektet «K14- Kraftsenter for vekst og innovasjon». K14 skal bli Kristiansands nye urbane storstue, med 13000 kvadratmeter kontor – og møteareal for små og store virksomheter. Næringsforeningen har selv signert leiekontrakt i bygget, som er planlagt klar for innflytting i Q3/Q4-2023.

Prosjektet er et konsept som er tenkt inn i andre etasje av bygget, hvor målet er å samle de ulike aktørene fra det entreprenørielle økosystemet: virkemiddelapparatet, etablerte klynger, akademia/forskning, gründere, investor/kapital og aktører fra det offentlige. Prosjektet har etablert en arbeidsgruppe og en ressursgruppe, sistnevnte består av rundt 13-14 ledere fra bedrifter som representerer hele det nevnte økosystemet.

Målet med prosjektet er:

 • Å skape den mest spennende møteplassen for næringslivet i Kristiansandsregionen
 • Samle økosystemet på Sørlandet
 • Skape innhold, aktivitet og identitet!
 • Fremtidens arbeidsplass: Selskapet kommer til den ansatte
 • Tiltrekke solide og relevante leietakere
 • Synergieffekter og nye forretningsmuligheter i å være samlokalisert

Prosjektet fortsetter, med samme støtte fra kompetansefondet i 2021.

Les mer om prosjektet her!

Fair Play Agder

Foreningen Fair Play Agder ble formelt stiftet 17. juni 2020, og styret vedtatt på første årsmøte 17. august. Formålet til foreningen er å bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder.

Næringsforeningen har sammen med EBA Agder, Fellesforbundet, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Næringsforeningen i Arendal, Kristiansand Håndverkerforening samt NELFO Sørlandet vært initiativtagere til denne foreningen. Hilde Waage, i EBA, ble valgt som styreleder på årsmøtet i august, Ingrid Michalsen representerer Næringsforeningen i styret.

Leif Vagle, kjent fra flere lederstillinger i Agder-politiet, ble ansatt som prosjektleder og startet i stillingen 5. oktober 2020. Han sitter samlokalisert med Fellesforbundet i nye lokaler i Festningsgata. Over 70 medlemmer, både private aktører og en rekke kommuner, meldte seg inn i løpet av fjoråret. Vagle mottar tips og varslinger, som han igjen formidler videre til politi, arbeidstilsynet og fagforeninger. Byer som Oslo, Trondheim og Stavanger har lignende initiativ, flere byer har det under oppseiling.

Les mer om prosjektet her!

Likestilt arbeidsliv

Høsten 2020 inngikk Næringsforeningen og Likestilt arbeidsliv avtale om sertifisering. Avtalen forplikter Næringsforeningen til å arbeide aktivt og målrettet for å øke likestilling og mangfold internt i egen virksomhet, men også gjennom foreningens aktiviteter utad. Som en av samarbeidspartnerne og initiativtakerne til prosjektet Likestilt arbeidsliv, ønsker Næringsforeningen selv å gjennomføre sertifiseringsordningen og sette arbeidet med likestilling og mangfold i system i egen virksomhet. En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft, som utnevnt i ny strategi.

Næringsforeningen blir med dette pilot for sertifisering av mindre virksomheter, og har tett samarbeid med Fylkeskommunen for å tilpasse sertifiseringsordningen til SMB-er. Sertifiseringen skal gjennomføres innen utgangen av 2022. Administrasjonen har som mål å bli sertifisert i løpet av 2021.

Næringsforeningen har også en ressurs (Helena Frustøl) som jobber inn i prosjektet (50 prosent i november og desember 2020, 20-30 prosent i 2021).

Les mer om Likestilt arbeidsliv her!

Felles Løft

Næringsforeningen og UiA har signert ny Felles løft-avtale for tre år. De øvrige næringsforeninger i Agder er også med i samarbeidet, samt næringshagene og NHO Agder. UiA har det overordnede koordinatoransvaret for samarbeidet.

Enighet om tre hovedsatsingsområder for neste periode:

 • Utdanning og kompetanseheving
 • Forskningsbasert innovasjon og utvikling
 • Synliggjøring

I tillegg settes det ned arbeidsgrupper innen følgende områder:

 1. Etter- og videreutdanning
 2. Arbeidspraksis for studenter
 3. Studentoppgaver
 4. Innovasjon og entreprenørskap
 5. Synliggjøring

Bærekraft som nytt satsingsområde

Næringsforeningen har bærekraft som et av de viktigste satsingsområdene, noe som virkelig kom på agendaen i 2020, med mål om å bidra til å utvikle Agder til en mer klimavennlig, inkluderende og økonomisk bærekraftig region. FNs bærekraftsmål danner grunnlag for øvrige innsatsområder og aktiviteter i foreningen. Denne satsingen har også vært synlig gjennom fornyelse av ressursgruppen Grønn omstilling, som fikk ny leder, Linn Grøtberg, og nye medlemmer.

I tillegg har vi vært med å utvikle EVU-tilbudet Bærekraft og lønnsomhet på UiA, i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Rundt 20 deltagere var med, flere fra Næringsforeningens medlemsvirksomheter.

Vi inngikk også et vi samarbeid med Miljøfyrtårn, USUS og Kvadraturforeningen om egne miljøsertifiseringskurs for handel/servering og reiseliv, samt bærekraftkurset Bærekraft tuftet på profitt i samarbeid med Innoventus Sør, Greenstat og Klimapartnere Agder (startet vinter/vår 2021). Næringsforeningen har også vært koblet på etableringen av kommunens nye Bærekraftsenter i Dronningensgate 2, gjennom å delta i juryen samt være representert med en plass i strategiske råd for senteret.

Back to Top