Vis rapport for

Våre samarbeidsrelasjoner

Et av Næringsforeningens mål er å gjøre Sørlandet sterkere. Det klarer vi kun ved hjelp av samarbeid.

Næringsalliansen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalen ble signert 14.9.20 og består av følgende parter:

 • Arendal Næringsforening
 • Grimstad Næringsforening
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening

Følgende næringshager/regionråd deltar i samarbeidet:

 • Lindesnesregionens næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Setesdal regionråd

Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.

Samarbeidets hovedform er møtene i næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Det legges i første omgang opp til 2 lunsj-lunsj samlinger pr. år (april og oktober).

Under høstsamlingen i Kvinesdal i oktober 2020, ble alliansen enige om følgende konkrete samarbeidsflater for 2021:

 • Ett bo- og arbeidsmarked
 • Ta en nasjonal posisjon
 • Økt sysselsetting
 • Grønn-blå omstilling
 • Kompetanse

Kristiansand kommune/Business Region Kristiansand

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, spesielt kompensasjonstiltak knyttet til koronapandemien.

Agder Fylkeskommune

Samarbeid på flere plan. Løpende kontakt politisk og ellers administrativt i saker som vi har felles interesse av, som Electric Region Agder og Likestilt Arbeidsliv.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) og Næringsforeningen har et utstrakt samarbeid. Vi gir innspill til UiAs strategi, samarbeider om EVU-tilbud og gjennom Felles løft-avtalen har vi ulike tiltak for å knytte næringslivet tettere til universitetet. Vi har også hatt studenter i praksis i Næringsforeningen.

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med NHO. Dette har gitt oss nyttig kunnskap og bidratt til gjensidig informasjonsutveksling. Næringsforeningen og NHO samarbeider også tett i saker knyttet til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk i regionen, blant annet gjennom Sørlandets Samferdselsløft (SSL)

Agdering

Strategisk relasjon for å kunne samarbeide om enkeltarrangementer samt utfylle hverandre på «Møteplassen» til det beste for begge parter.

Nordic Arena Sør

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter og da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Vipers Topphåndball

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene.

Start En Drøm

Samarbeidet gir begge parter tilgang til nettverket av medlemsbedrifter. Formålet er at dette skal tjene begge parter, da også deltakerbedriftene i nettverkene med tanke på å skape muligheter for butikk mellom disse bedriftene. Nye medlemsbedrifter til Næringsforeningen skulle også fått muligheten til to gratisbilletter til Start-kamp som en del av dette samarbeidet, men dette gikk ikke pga korona.

Andre aktører vi samarbeider tett med

Kvadraturforeningen, USUS, Kristiansand hotell- og restaurantforening med flere.

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med Kvadratur/gårdeierforening, Kristiansand hotell- og restaurantforening og reiselivsklyngen USUS. Dette har gitt oss nyttig kunnskap, bidratt til gjensidig informasjonsutveksling og mulighet til å stå sammen inn mot storting/regjering om støtteordninger til vårt næringsliv.

Sammen med Kvadraturforening/Gårdeierforening løfter vi frem saker som angår byutviklingen og avklarer hvilket nivå vi skal engasjere i. Klyngene har vi jevn kontakt med. I foregående år særlig USUS, siden pandemien i stor grad ble en krise for denne bransjen og denne er svært viktig for vår region.

Politisk ledelse

Vi har etablert regelmessige møter med politisk ledelse i Kristiansand, både med NiKRs administrasjon og i regi av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur der vi kan drøfte pågående saker. Vi har også tilsvarende møter med Agder fylkeskommune, men med lavere frekvens.

Deltakelse i eksterne styrer

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

 • Norges Handelskammerforbund

Andre eksterne styringsorgan

 • Fylkesaksjonskomité, TV-aksjonen
 • Styringsgruppen Likestilt Arbeidsliv
 • Strategisk råd for Bærekraftssenteret Kristiansand (D2)
 • Styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft (SSL)
 • Flyplassutvalget
 • Andreas og K. Ludvig Endresens Legat
 • Fair Play Agder
Back to Top